Hål i huvudet att ta bort pengar

Hål i huvudet att ta bort pengar

Under förra mandatperioden införde den rödgröna regeringen ett nytt stöd till återskapande av våtmarker för att öka vattentillgången. I Moderaterna och Kristdemokraternas budget som röstades igenom i riksdagen saknades dessa pengar för att ta bort pengar för att säkra samhällets tillgång till dricksvatten framöver är hål i huvudet, skriver Isabel Enström (MP) gruppledare Gotland och Karolina Skog (MP) ekonomisk-politisk talesperson


Solglimtar och vårlökar tänder längtan efter värme och väcker sommarminnen. Men utöver härliga semesterdagar minns vi även rekordvärmen, de svårsläckta bränderna, eldningsförbudet och den desperata situationen för bönderna med dåliga skördar, foderbrist och nödslakt. Vi minns även vattenbristen.

I mitten av augusti förra året hade 85 kommuner utfärdat bevattningsförbud och ytterligare över 100 kommuner uppmanade sina invånare att använda dricksvattnet med försiktighet.

Förra sommaren var tyvärr inte unik. Flera somrar i rad har vi misslyckats med att säkra dricksvattenförsörjningen i många delar av Sverige. Gotland har varit särskilt drabbat.

Hur ser då läget ut inför den kommande sommaren? I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet.

För de små magasinen ser läget bättre ut. Det betyder att det särskilt är kommunerna som kan behöva göra akuta åtgärder.

Klimatförändringarna medför att samhället måste anpassas till mer extrema väderhändelser än i dag. Översvämningar och värmeböljor kommer bli vanligare.

Vi måste samlas för att långsiktigt säkra en robust tillgång på dricksvatten.

Den rödgröna regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra kunskapen om dricksvattenreservoarer och för att stärka krisberedskapen.

Under förra mandatperioden införde vi också ett nytt stöd till återskapande av våtmarker. Genom att stärka landskapets egen förmåga att buffra och balansera vattenflöden kan grundvattnet öka. Att fördröja vatten har betydelse för att fylla på yt- och grundvattensystemen. Våtmarker som restaureras och nyanläggs bidrar också till biologisk mångfald, klimatet och minskad övergödning.

Stödet har även använts av lantbrukare till att bygga dammar som går att använda till bevattning och till att återskapa våtmarker på tidigare utdikade områden.

När Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna pressade igenom sin budget i december låg ett särskilt fokus på att slakta miljöbudgeten.

Den slakten genomförs nu konkret runt om i landet. Arbetet med att följa utvecklingen i miljön, att sköta skyddad natur och stärka mångfalden monteras nu ner. Möjligheten för lantbrukare på Gotland att få stöd till investeringar att förbättra tillgången på vatten minskas kraftigt.

För M och KD är det viktigare att sänka skatten för höginkomsttagare än att säkra samhällets tillgång till dricksvatten framöver. Det är inget annat än hål i huvudet.

Isabel Enström (MP) gruppledare Gotland Karolina Skog (MP) ekonomisk-politisk talesperson

publicerad i Gotlands Allehanda 2 april och i Gotlands Tidningar 3 april

Relaterade nyheter

Gotlands län, 24 september 2021

Låt inte Gotland bli ett ödelagt kalkstensbrott

Gotlands län, 30 juni 2021

Tingstäde träsk under hot – Gotlands vattenförsörjning

Gotlands län, 21 januari 2020

Vatten och hållbarhet är viktiga frågor för MP

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter