Var står Mp Gotland i frågan om nya storskaliga kalkbrott på ön? (Del 2)

Debattartikeln fokuserar på alternativa lösningar för Cementa i Slite och visar att vi har en överproduktion av cement i Europa som även täcker Sveriges behov. Skriven av Wolfgang Brunner (ledamot i regionfullmäktige och Sebastian Meyer, klimatforskare):

Öppet brev till Näringsminister Ibrahim Bayland
Cementas nedläggning i Slite ger Gotland nya möjligheter

Miljökonsekvenserna vid en utvidgad brytning av kalksten i Slite på Gotland är så allvarliga att ett förlängt tillstånd inte är möjligt att ge – det är Mark- och Miljööverdomstolens bedömning. Och detta även om företaget skulle lyckas bli först i världen med koldioxidneutral cement.

Överraskande beslut säger många, ganska självklart menar andra.

Beskedet om nekat tillstånd är självklart tufft för de anställda i Slite och deras oro är fullt befogad. Men på sikt är nedläggningen ingen katastrof vare sig för Heidelberg Cement, Slite som samhälle, eller för svensk byggindustris möjligheter att få tag på råvaror.
Att stängningen av fabriken skulle leda till långvarig brist på Portlandcement för byggnadsindustrin i Sverige är högst osannolikt. Europas största och modernaste cementfabrik Górazdze, även den ägd av Heidelbergkoncernen, ligger i Polen. Andra stora och moderna anläggningar finns nästgårds i  Baltstaterna, Danmark, Norge och Tyskland. Cement, om än delvis importerad, kommer alltså att finnas för svensk byggindustri, och den kommer även gradvis att ersättas med andra produkter.

Produktionskapacitet för cement finns! Men efterfrågan på cement i Europa har inte återhämtat sig sedan börskraschen 2008 och har även minskat eller stagnerat pga. Coronapandemin. Så här står det i EU-kommissionens slutrapport från 2018:

“Because of the decline in consumption of cement in Europe since the 2008 economic  and financial crisis and the poor prospects for growth, the EU is not considered to be  very attractive for investors, as other regions offer better return on capital.”

Bristande europeisk efterfrågan har lett till en ökad export till andra delar av världen. Nya EU-regler för klimatpåverkande utsläpp kommer sannolikt öka kostnaderna och därmed minska efterfrågan ytterligare, och samma sak gäller Boverkets nya regler från 1/1 2022, som innebär att byggherren ska lämna en klimatdeklaration vid all större nybyggnad.
Cement kommer alltså att finnas för svensk byggindustri, även om viss import säkert blir nödvändig!

Slite - en Fågel Fenix pånyttfödd ur askan
Även efter en definitiv stängning av Cementa så kommer många arbetstillfällen och månader och år att gå till nedmontering av själva anläggningen. Samma sak gäller nödvändiga miljöåtgärder i schakt, transportleder och deponier. Men parallellt med detta kan planer för nya verksamheter ta form.

Vi ser en ny möjlighet i framväxten av ett klimatpositivt energicentrum

Redan idag finns teknik och stor kompetens inom energisektorn i Slite. Denna verksamhet skulle i samverkan med Uppsala Universitet och det lokala näringslivet kunna utvecklas till ett unikt klimatpositivt energicentrum med stora positiva effekter för hela Gotland. Några exempel:

• I vattenfyllda stenbrott byggs stora flytande solelanläggningar
• Elenergin från dessa lagras i batterier eller i form av vätgas som sedan ersätter fossila bränslen i traktorer, arbetsmaskiner och tunga transporter. Även till färjor och flyg.
• Storskalig havsbaserad vindkraft leds i land i Slite
• Industriell framställning av biokol från organiskt avfall och biologiska restprodukter. Biokol minskar bildning av metan. Är till nytta i jordbruket och fungerar som en koldioxidsänka.

Med en samlad, bred utvecklingsinsats kan ett lokalt energikombinat generera näringslivsutveckling och många hållbara och långsiktiga arbetstillfällen, samtidigt som positiva klimateffekter och varaktiga koldioxidsänkor skapas. Ett blomstrande Slite och Gotland som sakta betalar av sin koldioxidskuld.

Så vår slutsats är att även om kalkbrytningen i Slite upphör så innebär det ingen katastrof för tillgången av cement i Sverige. Produktionskapacitet finns i Europa.

En avslutat kalkbrytning innebär ett avgörande skydd av Natura 2000 områden och av Gotlands grundvatten. Ett skydd av vårt grundvatten är nödvändigt för Gotlands befolkning och för verksamhet och växtligheten. Ett förstört naturligt grundvatten kan aldrig ersättas med avsaltat havsvatten.

Och samhället Slite kan efter en utvecklingsinsats få en chans att utveckla helt nya klimatsmarta verksamheter.

Wolfgang Brunner Sebastian Meyer

Ledamot   Klimatsakkunnig
Regionfullmäktige  Mp Gotland
Mp Gotland
https://www.statista.com/statistics/1087115/global-cement-production-vol...
https://www.heidelbergcement.com/en/poland

Competitiveness of the European Cement and Lime Sectors

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: