En hållbar ekonomi

En hållbar ekonomi

Klimatförändringarna gör att vi snarast måste ställa om vår ekonomi och minska uttaget av ändliga resurser, återvinna mer samt minska avfallet. Idag använder den linjära ekonomin nya material och resurser som sedan blir avfall och inte återanvänds. Vi vill därför att en cirkulär ekonomi ska främjas. Med den cirkulära ekonomin delar vi på varorna, produkter återanvänds och återvinns istället för att kastas. På det sättet skapas en hållbar ekonomi som inte tömmer jordens resurser.

De senaste årens kommunpolitiska styre har i stor grad präglats av ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Detta har lett till att investeringar i kommunens fastighetsbestånd och energieffektivisering inte genomförts i tillräcklig omfattning. God ekonomisk hushållning med kommunens resurser betyder att kommunen måste arbeta med långsiktiga planer för att möta efterfrågan med tillgång till samhällelig infrastruktur som är klimatsmart och kostnadseffektiv.

Vi vill stödja det entreprenörskap och företagande som finns i bygden. Här finns både mindre och större företag som vill utvecklas. Den lokala besöksnäringen har stor potential, både som ekonomisk motor och för att skapa en levande kommun. Genom att använda kommunens makt vid inköp och upphandling av varor och tjänster kan man skapa goda förutsättningar för ett grönt och hållbart företagande på lokal nivå.

Läs mer om våra konkreta politiska förslag i vårt kommunpolitiska program.

Nyheter på Cirkulär ekonomi

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter