Kommunpolitiskt Program 2022-2026

Hållbart Höganäs – Vår vision

Vi går till val under parollen Hållbart Höganäs, som vilar på de tre benen:

Ekologisk hållbarhet

Kommunen ska genomsyras av ett ekologiskt perspektiv i alla verksamheter och en stark strävan efter att kommunens invånare och verksamheter fungerar i samklang med naturen. I praktiken medför detta att kommunen ska vara ett föredöme när det gäller exempelvis ekologisk och klimatsmart mat och andra produkter, ha en hög ambitionsnivå beträffande natur- och kulturvärden och verka för minsta möjliga negativa påverkan på natur, miljö och klimat. Kommunen ska därför uppmuntra till ett hållbart resande för invånare, besökare och anställda genom bland annat en väl fungerande kollektivtrafik och goda förutsättningar till att använda cykel.

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att alla kommunens invånare ges goda möjligheter till en värdefull och innehållsrik livsstil samt inflytande över hur kommunen utvecklas. Detta medför ett stort ansvar för kommunen att särskilt beakta utsatta gruppers intressen och se till att alla känner sig välkomna att delta. Kommunen ska vara attraktiv med ett rikt utbud av kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. För att lyckas med studierna behöver barn och ungdomar i skolan tid tillsammans med välutbildade och engagerade pedagoger och lärare. Forskningsresultat visar att mötet med den pedagogiskt verksamma personalen är en av de mest betydelsefulla faktorerna för elevernas lärande och utveckling.

Ekonomisk hållbarhet

God ekonomisk hushållning med kommunens resurser är en förutsättning för en långsiktigt hållbar kommunal verksamhet. Ekonomisk hållbarhet innebär att ett kortsiktigt tänkande med utgångspunkt i ”kvartalsekonomi” ersätts av ett mer långsiktigt livscykelperspektiv där även fler aspekter än monetära värden vägs in. För att uppnå ett Hållbart Höganäs vill vi aktivt arbeta med nudging som verktyg. Nudging används för att främja positiva och önskvärda beteenden utan att inkräkta på människors valfrihet. Det handlar helt enkelt om att göra det lätt att välja rätt och svårt att välja fel.

Vårt Kommunpolitiska Program

Genom att klicka på bilden nedan kan du ta del av Miljöpartiet de Gröna  Höganäs kommunpolitiska program för mandatperioden 2022-2026. Programmet innehåller våra prioriterade politikområden och de konkreta politiska förslag som vi vill driva i Höganäs kommun.

Vill du läsa mer om Miljöpartiets politik på regional nivå så hittar du Miljöpartiet Skånes valmanifest här. Och vill du ta del av vårt nationella partiprogram så hittar du det här.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter