Livs- och kulturmiljö

Livs- och kulturmiljö

Miljön vi lever i, vår livsstil, de val vi gör och den mat vi äter påverkar hur vi mår. Därför ser vi att satsningar på miljö och klimat går hand i hand med ökad livskvalitet och bättre folkhälsa. Till detta hör också ett attraktivt kulturliv och ett bevarande av den fantastiska natur- och kulturmiljö vi har i kommunen.

Vi vill att en större andel pengar och verksamhet fokuseras på förebyggande arbete för bättre folkhälsa. För detta arbete är den idéburna sektorn enormt viktig. Föreningar inom idrott, kultur, friluftsliv, vård eller samhällsfrågor berikar, aktiverar och utvecklar människor. Levande, inbjudande och attraktiva miljöer är avgörande för kommunens attraktivitet. Ett välmående kulturliv driver också fram ett kreativt och ansvarstagande näringsliv. När eko- och kulturturismen utvecklas ökar livskvaliteten även för våra egna kommuninvånare.

Utvecklingen av Höganäs ska ske genom förtätning och utveckling av de befintliga orterna. Åkermark ska fredas i så stor utsträckning som möjligt. Nya områden ska utvecklas i samspel med kollektivtrafik och ökad digitalisering. Samhällsplaneringen både i tätorter och på landsbygd måste ske ur ett klimat- och miljöanpassat perspektiv. Det är inget självändamål att kommunen har ett tillväxtmål för antalet invånare.

Det ska finnas naturliga mötesplatser i byarna där föreningslivet har möjlighet att utveckla sitt arbete. Kreativitet och idéer hos byarnas och landsbygdens invånare ska tas till vara genom att visioner arbetas fram gemensamt och att en fond inrättas för att idéer ska kunna få ekonomisk bäring.

Läs mer om våra konkreta politiska förslag i vårt kommunpolitiska program.

Nyheter på Goda livsmiljöer och livskvalité

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter