Kollektivtrafik

Miljöpartiet vill

  • Att förbindelser med Höör skall bli bättre
  • Att förbindelserna på byarna och på landsbygden skall fungera
  • Att man skall kunna åka buss både vardag och helger
  • Hörbys cykelvägar byggs ut

Frihet och tillgänglighet

Kollektivtrafiken är en viktig och central fråga för Miljöpartiet i Hörby men vi är inte nöjda med dagens möjligheter. Vi anser att kollektivtrafik är en rättighet. Vi kommer att driva på regionen för bättre förbindelser till Höör samt för fungerande kollektivtrafik i både byarna och på landsbygden. Man skall ha möjlighet att åka kollektivt både till vardags och på helger.

Vi kommer att arbeta för en utbyggnad av Hörbys cykelvägar, med målet att man ska kunna ta sig med cykel till alla mindre byar. Miljöpartiet vill främja friluftslivet genom satsningar på vandrings- och ridleder, med tanken att vägarna ska vara uppdelade i 50% naturunderlag och 50% asfalt, på de ställen det efterfrågas både asfalt och naturunderlag.

Syftet med vår trafikpolitik är att utöka möjligheterna för Hörbyborna att utnyttja hela Öresundsregionen, med ett större och mer fast samarbete med Region Skåne, med visionen att alltid tänka i ett globalt perspektiv.

Här visar vi lokal politik från Skåne.

Skåne Kollektivtrafik

Miljöpartiet vill att resandet med kollektivtrafik fördubblas gentemot resor med biltrafik 2006-2025.

Läs mer

Denna text är ett utdrag ur Miljöpartiets regionpolitiska program med sikte på 2025.

Miljöpartiet vill skapa ett säkrare, bekvämare och miljövänligare trafiksystem. Vi vill att resandet med kollektivtrafik fördubblas gentemot resor med biltrafik 2006-2025. För att det ska vara möjligt så måste Region Skåne vidta de möjliga åtgärder som krävs för att öka robustheten och punktligheten i tågtrafiken.

Miljöpartiet vill att Region Skåne ska ha ett positivt förhållningssätt till utveckling av tjänster som medverkar till hållbar mobilitet. Miljöpartiet ser skånsk biogas som det mest lämpliga drivmedlet för vägtrafik i regionens regi, inte minst med tanke på de goda förutsättningar som finns för produktion av förnybar biogas i Skåne

När fler invånare i städerna ställer bilen så gynnar det miljön, förbättrar luftkvalitén, minskar bullernivåer, ökar tillgängligheten och bidrar till en trevligare stadsmiljö. Miljöpartiet vill satsa på den kollektiva stadstrafiken genom framförallt stadsbussar och spårvagnar. I tät stadsmiljö är eldrift att föredra för att minimera luftföroreningar och buller. Även i de mer glest befolkade delarna av Skåne ska kollektivtrafiken förbättras så att alla i Skåne har tillgång till en snabb och effektiv kollektivtrafik. I de fall där det är långt till närmaste station ska matarlinjer öka möjligheten att resa kollektivt.

Nära till kollektivtrafiken

Miljöpartiets vision är att alla, oavsett var i Skåne man bor, ska ha tillgång till en fungerande kollektivtrafik. Bilpooler, bra pendlingsparkeringar vid tåg- och busstationer, anropsstyrd trafik och minibussar kan vara alternativ i glesbygd. Region Skåne och kommunerna ska samverka för att utveckla kollektivtrafiken. Det behövs särskild samordning för att skapa en bra kollektivtrafiklösning till nya bostäder. Samtidigt som kollektivtrafik ska finnas där människor bor måste även trafiken anpassas till arbets- och studieplatser. Här behövs ett helhetsgrepp.

Miljöpartiets trafikpolitik utgår bland annat från det nationella fördubblingsmålet. Det innebär att vi vill fördubbla resandet med kollektivtrafik gentemot resor med biltrafik i Skåne under perioden 2006 till 2025. Vi vill ändra det faktum att Skåne fortfarande planeras utifrån bilen och dess behov. Detta kräver att Region Skåne strategiskt måste arbeta med att locka bilister till kollektivtrafiken. Vi vill hitta former för byalag, villaföreningar med flera att driva kollektivtrafik via överenskommelser mellan dem och Region Skåne. Vi tror att det stärker landsbygdstrafiken samtidigt som det skapas god delaktighet i närområdet.

Kollektivtrafikresenären

Miljöpartiet vill att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ för alla. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, äldre personer och barnvagnar måste bli bättre. Det gäller både vid av- och påstigning och vid framkomlighet i fordonet. En satsning på kollektivtrafiken är inte bara bra för miljön utan också för folkhälsan. En resa med kollektivtrafiken medför i de allra flesta fall också en promenad eller cykeltur till eller från hållplatsen. Motsatsen är en bilresa “från dörr till dörr”. Miljöpartiet vill att Region Skåne fortsätter att underlätta och stimulera för rörelse i samband med kollektivtrafik, t ex genom bra gång- och cykelvägar, cykelställ i anknytning till hållplatser och ökade möjligheter att ta med cykeln ombord.

Miljöpartiet vill att resenärer ska få en skälig ersättning när de drabbas av förseningar i kollektivtrafiken. Ersättningen ska vara rimlig i förhållande till förseningens omfattning så väl som till resans pris. Miljöpartiet vill att det ska vara enkelt att söka om ersättning vid försening.

Användare av serviceresor har ett extra stort behov av att resan fungerar. Vi vill förbättra såväl sjukresorna som färdtjänstresorna i Skåne.

Skånetrafiken ska få uppdrag att stärka ett mer jämställt resande. De skånska kvinnorna reser betydligt mer kollektivt i Skåne. Upphandlingar av kollektivtrafik ska innehålla jämställdhets– och trygghetsperspektiv. Alkolås ska finnas i alla bussar. Bussförare ska inte tala i telefon vid körning.

Prisvärda biljetter

Skånetrafiken har ett regionalt, miljömässigt och socialt ansvar. Miljöpartiet vill att Region Skåne håller så låga biljettpriser som möjligt utan att försämra kvaliteten. Vi menar att avgifterna i kollektivtrafiken ska vara så låga att medborgarna prioriterar kollektivt resande framför den egna bilen. Vi vill att en biljett ska upplevas prisvärd, dvs att resenären får en positiv reseupplevelse värd biljettpriset.  Vårt mål är att hälften av kostnaden för en resa med Skånetrafiken ska betalas av resenären och den andra hälften via skatten.

För att förenkla för kollektivtrafikresenären ska det vara lätt att skaffa biljett och köpa olika rabattkort. Miljöpartiet vill att biljettsystemet ytterligare ska förenklas och inköpsställena utökas. Vi vill också att studentrabatten ska breddas, förbättras och även gälla över Öresund.

Läs om vårt förslag om "Spårsatsning Skåne" här.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: