Debatt.
Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

I en tid då demokratins grundvalar skakas runt om i världen, blir även små tecknen på demokratins tillbakagång allt mer uppenbara. Detta fenomen sträcker sig från våra lokala samhällen till den bredare europeiska arenan, där Sverige, trots att vara ett av världens mest demokratiska länder, inte är immun mot de påfrestningar som testar vår demokratiska hållfasthet.

Den växande skepsisen mot demokratin bland ungdomar, där en av fem unga män ifrågasätter om demokrati verkligen är det bästa styrelseskicket, speglar en oroväckande trend. Samtidigt minskar valdeltagandet i Sveriges utsatta områden i spåren av de ökande klyftorna i ekonomi och utbildning.

En annan grundsten i ett fungerande demokratiskt samhälle är separationen mellan politiska beslut och myndighetsutövning. Men rapporter från kommuner som Hörby och Åre, där politiker försöker styra förvaltningens arbete, återspeglar en oroande trend som också gör sig påmind inom EU, där politisk inblandning hotar att underminera oberoende institutioners arbete.

I Åre har nyligen ännu en högt ansedd tjänsteperson tvingats bort, ett exempel på hur politisk överstyrning kan underminera demokratin. Här har man låtit enskilda exploatörers röster väga tyngre än sakkunniga tjänstepersoner när det gäller frågor om hur gemensam mark ska nyttjas. Mark i områden som hotas av olika effekter av klimatförändringar, ras, översvämning och ingrepp i känslig natur. Man låter kortsiktiga ekonomiska intressen övertrumfa den egna personalens kompetens så väl som expertmyndighetens utlåtande, medborgarnas oro, gällande lagstiftning och långsiktighet i förvaltandet av klimat och natur.

I Krokom har den politiska majoriteten ändrat rutinerna och begränsad tillgång till handlingar inför de politiska nämnderna. En förändring som ger oppositionen en ny verklighet, med minskad insyn och sämre förutsättningar att delta i de demokratiska processerna. Denna utveckling speglar ett bredare orosmoln över Europa där restriktioner mot pressfrihet och öppenhet ses som allvarliga hot mot demokratin.

Vår lokala verklighet och de utmaningar vi möter här hemma är en del av ett större europeiskt sammanhang. När Sverigedemokraterna och andra partier hyllar ledare i Ungern och andra auktoritära stater som utmanar EU:s demokratiska värderingar, måste vi fråga oss hur vi kan stärka demokratin inte bara i vårt eget land, utan som en del av en större europeisk gemenskap.

Därför är det av yttersta vikt att vi, tillsammans över partigränserna, aktivt uppmärksammar och motar all form av nedmontering av vår demokrati. Ett demokratiskt ansvar som inte bara gäller hemmaplan, vi behöver också engagera oss i och bidra till den bredare europeiska dialogen kring demokrati. Det är genom att förena våra krafter över lands- och parti-gränser som vi kan säkerställa att demokratin inte bara överlever, utan blomstrar – både lokalt och inom hela EU. Den dagen vi tar demokratin för given kommer den att gå förlorad.

Karin Thomasson MP, kandidat till EU-parlamentet

Eva Ljungdahl MP, gruppledare Krokom

Johan Ahlgren MP, ledamot Samhällsbyggnadsnämnden Åre Kommun

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Örebro län, 22 maj 2024

NA Debatt: Hjälp naturen att hjälpa oss

Västmanland, 19 maj 2024

Hur mår den gröna rörelsen i Europa?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter