Äldreomsorg

En trygg och aktiv ålderdom

Pensionsåldern är en period som blir en allt större andel av ens livstid. I ett grönt, solidariskt samhälle ska det vara en tid då man fortsatt känner trygghet, utvecklas och inspireras, får självständigt välja en boendesituation som passar just en, och får kommunens stöd för att leva på det sätt man vill leva.

Sprickor i den visionen som redan innan covidpandemin kunde synas blev smärtsamt uppenbara under detsamma. Att återgå till den tidigare situationen räcker inte. Vi måste höja kvalitetskraven för utförare av äldrevård- och omsorg och stärka möjligheten för både brukare och anhöriga att slå larm vid missförhållanden.

Vi vill att brukarna, de äldre själva, utifrån sina förutsättningar och sin vilja ska ha ett så stort inflytande över sin egen vardag som möjligt. I det syfte vill vi att kommunen breddar utbudet av äldreboenden med nya profiler, t.ex. språkligt, HBTQ eller husdjursvänligt. Det är en fråga vi gröna tidigare drivit med inrättandet av en finsktalande avdelning på Lönnens äldreboende i Jakobsberg.

Vi vill att det ska finnas en mångfald av stöd utifrån behov och önskemål hos de äldre. Som ett led i det vill vi stärka hemtjänsten så att de som vill bo kvar hemma längre ska kunna göra det. Vi vill också stärka arbetet med äldres psykiska hälsa och utöka möjligheten för personer som vårdar sina anhöriga att få stöd för avlösning. Redan innan pandemin var karusellen av olika anställda man möter i hemtjästen en källa av otrygghet för medborgaren, förutom att vara ett tecken på en osund arbetssituation för de anställda. Under pandemin har det upplägget dessutom visat sig vara direkt livsfarligt. Därför föreslår vi att kommunen inför en kontinuitetsbonus som belönar hemtjänstaktörer som minimerar antalet människor som brukaren behöver komma i kontakt med.

För att tillgodose de behov som finns hos kommunens äldre är det också viktigt att det finns tillräckligt många platser på äldreboenden och att den som har beviljats plats även har möjlighet att bo där tillsammans med sin partner. En annan viktig aspekt är den mat som serveras. Det är viktigt att maten är god och näringsriktig samt lagad på plats. Det får vara slut på micrade plastlådor till de äldre. Miljöpartiet ser också vikten av att olika generationer möts. Vi vill därför undersöka möjligheten att inrätta någon typ av blandat boende där studenter och äldre bor gemensamt. Goda exempel på lyckade sådana projekt finns bland annat i Nederländerna.

De pensionärsorganisationer som verkar i kommunen utgör viktiga mötesplatser och möjlighet till både social samvaro och förkovran av olika slag. Miljöpartiet ser de som viktiga delar av kommunens föreningsliv och vill stärka deras ställning genom att höja föreningsbidragen. Vi ser också det pensionärsråd som finns i kommunen som en viktig mötesplats och ett forum för dialog och samråd.

 

Miljöpartiet de gröna i Järfälla vill:

 • Höja ambitionsnivån gällande äldreomsorgens resurser överlag.
 • Erbjuda äldre plats efter behov och bredda utbudet av boendeformer för äldre, exempelvis mellanboenden och tillgänglighetsanpassade boendeformer med möjlighet till social samvaro, aktiviteter och service.
 • Främja en mångfald av inriktning på äldreboenden, exempelvis med språklig eller hbtq-profil eller att det är tillåtet med husdjur.
 • Höja kvalitetskraven på samtliga utförare av äldrevård och stärka möjligheten för äldre och anhöriga att slå larm vid missförhållanden.
 • Stärka arbetet med äldres psykiska hälsa, erbjuda möjlighet till sällskapsdjur, investera i personalens kompetensutveckling och stärka samverkan med landstinget.
 • Verka för fler tillgänglighetsanpassade boenden med möjligheter till social samvaro, aktiviteter, service och hjälp vid behov.
 • Utreda möjligheten att studenter efter en urvalsprocess ges rum med kök och badrum till lägre kostnad mot att de utför vissa sociala och serviceinriktade uppgifter, i linje med försök som gjorts i Nederländerna.
 • Stärka arbetet med kvalitativ vård och anhörigstöd vid demenssjukdom.
 • Utöka möjligheten för anhöriga att få stöd för avlösning, dvs att en person tillfälligt tar över omsorgen om personen med vårdbehov.
 • Införa högre andel lokalt tillagad och ekologisk mat i kommunens äldreboenden.
 • Rusta upp gårdar vid äldreboenden och möjliggör för äldre att komma ut i naturen.
 • Stärk hemtjänsten så att möjligheten att bo hemma längre finns för de som vill.
 • Satsa på kompetensutveckling och fortbildning för hemtjänsten, och belöna de hemtjänstaktörer som begränsar antalet anställda som brukarna träffar genom en kontinuitetsbonus.

Nyheter på Äldreomsorg

Järfälla, 12 april 2023

Sänkt arbetstid för 60+ i skolan och äldreomsorgen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter