6 förslag - vi satsar på tågen!

Lyssna

Sverige ska åter bli ett av världens mest moderna tågländer. Vi presenterar sex förslag för bättre och snabbare tåg!

Järnvägen kommer ha en avgörande roll för att uppnå målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.  Sverige ska bli ett internationellt föredöme i omställning till hållbara transporter. Nu presenterar vi sex förslag för snabbare och bättre tåg i Sverige.

Klimatet kan inte vänta. Detta är investeringar som Sverige behöver göra nu!

1.  Snabbare tåg och nya spår

Genom att bygga nya stambanor för höghastighetståg ökar den totala kapaciteten i järnvägsnätet. Så skapas goda förutsättningar för att utöka godstrafiken på räls liksom den regionala tågpendlingen. Miljöpartiet vill att utbyggnad av moderna höghastighetsbanor ska ske så snabbt som möjligt och kan därför tänka sig att finansiera satsningen med hjälp av lånefinansiering. Parallellt med att nya stambanor för höghastighetståg byggs vill Miljöpartiet göra investeringar i andra nationella stråk, så som Norrlandskusten och Stockholm – Oslo.

2. Offensiv upprustning av befintlig järnväg

Parallellt med utbyggnad av höghastighetsbanor krävs offensiva satsningar på den befintliga järnvägen. Investeringar i järnvägen är inte ett val mellan höghastighetsbanor och att satsa på befintliga banor, ska vi nå våra klimatmål måste vi göra båda två. Ingen som idag pendlar med tåg ska få det svårare att göra det i framtiden, därför måste särskild omsorg tas om banor som används för regional pendling.

3. Nollvision för tågstrul

Miljöpartiet vill ha en nollvision för tågstrul. En nollvision för tågstrul bör antas av regering och riksdag och Trafikverket ska få i uppdrag att arbeta tillsammans med berörda parter för att det ska uppnås och bör utöver uppföljning och besiktning också bedriva delar av underhållet själva.

4. Tåg till Europa

Miljöpartiet vill att SJ får i uppdrag att både erbjuda attraktiva avgångar till våra grannländer samt att sälja biljetter till alla större städer i Europa. Sverige bör också agera pådrivande för att de europeiska tågbolagen samordnar en europeisk tidtabell mellan huvudstäder och andra viktiga orter, precis som det finns för flyg.

5. Ett nationellt biljettsystem

Miljöpartiet vill vi se ett nationellt, enhetligt biljettsystem för all järnvägs- och kollektivtrafik ska utvecklas och införas i hela Sverige. Systemet ska ge möjligheten att ha gemensamma rabattårskort som gäller i hela landet.

6. Mer gods på räls

För att minska utsläppen från godstransporterna vill Miljöpartiet att mer långväga gods ska gå på räls och till sjöss. Därför vill vi vid sidan av utbyggnad av järnvägen, införa en differentierad avståndsbaserad skatt på lastbilar, en så kallad vägslitageskatt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: