Bygg klimatsmarta bostäder för alla

I dag presenterades Miljöpartiets bostadspolitiska förslag i valet. Sverige behöver en fortsatt grön, värdeskapande och ambitiös bostadspolitik som gör att det byggs fler klimatsmarta bostäder för alla i samhället.
Läs hela förslaget här

1. Bygg bostäder för alla

Nytt bostadspolitiskt mål: Under åren 2019 till 2025 ska minst 450 000 nya bostäder skapas.

 • Inför ett statligt stöd till byggemenskaper.
 • Behåll och utveckla det statliga investeringsstödet så att fler bostäder byggs med klimatsmarta byggprocesser och material samt med lägre hyror.
 • Statliga lånegarantier till svaga marknader.
 • Markpolitiken ska främja lägre boendekostnader genom krav vid markanvisning.
 •  Grönt bosparkonto till första bostadsköpet.
 • Genomför åtgärder för att öka rörligheten och skapa bättre nyttjande av det befintliga beståndet. Ränteavdragen ska trappas ned.
 • Skärp bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner bidrar till att det finns bostäder för olika grupper.

 

2. Bostadspolitik för minskad segregation

 • Säkerställ principen med blandade upplåtelseformer i alla bostadsområden, fler hyresrätter i villaområden och bostadsrätter och villor i områden med enbart hyresrätter.
 • Ta fram nationella mått på boendesegregation så det går att följa upp åtgärder och jämföra olika kommuner.
 • Höj bostadsbidraget och nyttja det befintliga bostadsbeståndet genom att göra det möjligt för inneboende att få bostadsbidrag.
 • Betalningsförmåga snarare än inkomstnivå ska vara utgångspunkt för att kunna skriva hyreskontrakt.
 • Utveckla modellen med hyresgarantier så att fler kan få ett hyreskontrakt.
 • Hemlöshet ska tacklas enligt modellen “bostad först”.
 • Utred en modell för bostadssociala insatser i kombination med kommunal borgensföbindelse med syfte att förebygga och motverka hemlöshet.
 • Utöka byggarean på attefallshusen till 30 kvadratmeter för att skapa fler riktiga bostäder på befintliga tomter.
   

3. Bostäder att älska

 • Stöd en större arkitektonisk variation bland annat genom en statlig innovationsfond för nyskapande arkitektur.
 • Det offentliga ska vara ett föredöme. Större vikt ska läggas vid gestaltning och variation när bostäder, skolor, vårdinrättningar med mera byggs.
 • Skapa en god ljudmiljö genom detaljplanering, arkitektur och grönska.
 • Buller ska minska vid källan, bland annat genom sänkt bashastighet.
 • Implementera styrmedel och stödsystem för att fasa ut farliga kemikalier i byggmaterial och sätt ett nationellt mål om att minimera skadliga kemikalier i nybyggda bostäder, förskolor och skolor till år 2025.

 

4. Klimatsäkra bostadspolitiken

 • Inför minimikrav på byggnaders miljöbelastning som utgår från ett livscykelperspektiv.
 • Klimatdeklaration av nya byggnader ska införas. Energikraven i plan- och bygglagen ska kompletteras med en deklaration av byggnaders klimatbelastning ur ett livscykelperspektiv.
 • Sätt ett nationellt mål att minst hälften av alla bostäder i flerbostadshus 2025 ska byggas med trästomme.
 • Underlätta för småskalig och förnybar energiproduktion och energilagring i fastigheter.
 • Utöka kommunens ansvar för detaljplaner och bygglov från 10 till 20 år vad gäller skadeståndsansvar gentemot enskilda och företag vid översvämning, ras, skred och erosion.
 • Förtydliga kommunernas möjlighet att använda VA-taxa till dagvattenhantering och andra åtgärder för att förebygga och hantera översvämningar.

 

5. Gröna och täta städer

 • Stödet för grönare städer ska utvecklas så att det bidrar till att bibehålla och stärka urbana ekosystemtjänster.
 • Alla kommuner ska senast 2025 ha upprättat en plan för att arbeta med ekosystemtjänster i planering.
 • Anpassa lagstiftningen för att underlätta för kommuner att ställa krav på kompensation av grönstruktur (naturvärden och rekreationsvärden) när oexploaterad mark tas i anspråk för bebyggelse eller infrastruktur.

 

6. Moderna gator, torg och parkeringar

 • Alla barn ska få växa upp med ren luft, även inne i våra städer. Miljöpartiet vill minska biltrafiken i våra städer och ge stöd till kommuner som vill använda trafikkameror för att se till att miljözoner efterlevs.
 • Investeringar i cykelinfrastruktur, spårvägar och annan kapacitetsstark kollektivtrafik genom stadsmiljöavtalen är fortsatt prioriterat.
 • Kostnaderna för parkering ska belasta den som använder parkeringsplatsen och inte belasta hyror, boendeavgifter eller det allmänna.
 • Lagstiftningen ska anpassas så att parkeringsytor kan upplåtas tillfälligt till uteservering, popuppark eller dylikt.
 • Staten ska inte kräva att kommuner bygger parkeringsplatser i samband med nybyggnation. PBL måste ändras så att det tydligt framgår att kommuner ska jobba med mobilitet, inte bara biltrafik.
 • Ge kommuner möjlighet att ta ut skatt på privata parkeringsplatser vid exempelvis externa köpcentrum och arbetsplatser.

Relaterade nyheter

Skydda hyresgäster från chockhöjd hyra

Segregation gör hela samhället mer otryggt

Vi röstar för fortsatt förtroende för statsministern

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter