En kraftfull satsning på den fria kulturen

Idag presenterar regeringen omfattande satsningar på produktion, arbetstillfällen och kompetens inom kulturlivet. Kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) säger att det är oerhört glädjande att kunna lägga fram förslag på en kraftfull satsning på den fria kulturen och även en uppstart av idrotten.


– Sveriges kulturliv ska gå stärkt ur den här krisen och nu vill vi säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom hela sektorn, säger Amanda Lind.

Regeringen föreslår att 940 miljoner kronor satsas på det fria kulturlivet.

Den fria konsten stärks

Hela kulturlivets mångfald av verksamheter och aktörer har drabbats av pandemin och konsekvenserna riskerar att kvarstå under en lång tid framöver om inte omfattande satsningar görs.

En del av den satsning som regeringen gör är att stärka den fria kulturen, filmen och konstnärernas villkor. Det ska även bidra till att främja minoritetsspråken och nationella minoriteters kultur och även stärka det internationella utbyte som kraftigt begränsats under pandemin.

Regeringen återkommer med närmare utformning av satsningen.

Mer pengar till biblioteken

Våra bibliotek i Sverige är viktiga mötesplatser för människor. Hit är alla välkomna för att läsa en bok, bläddra i en tidning och kanske ta en kopp kaffe med vänner. En extra satsning på biblioteken är också en satsning på ett ökat läsande.

– Biblioteken är en ovärderlig del av vårt demokratiska samhälle. Därför känns det angeläget att förstärka denna satsning som når ut i hela landet och möjliggör för folkbiblioteken att utveckla sin verksamhet, säger Amanda Lind.

Regeringen föreslår totalt 75 miljoner kronor under 2022 för att förstärka satsningen Stärkta bibliotek.

Nytt produktionsincitament för film

Sverige är ett fantastiskt filmland som är fullt av producenter, manusförfattare, regissörer, skådisar och många fler av högsta klass. Filmbranschen har efterfrågat ett produktionsincitament för film och nu ska ett sådant utvecklas och införas. Med ett produktionsincitament för film kan bland annat Sveriges konkurrenskraft stärkas.

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor permanent för att utveckla och införa ett produktionsincitament för filminspelningar i Sverige. Regeringen kommer återkomma med en mer detaljerad beskrivning av hur reformen ska genomföras.

400 miljoner till svensk idrott

Det behövs mer resurser till idrottsverksamheten. Under pandemin har barn och ungas aktivitet minskat med omkring 20 procent, för personer med funktionsnedsättning är samma siffra omkring 50 procent. Det behövs insatser för att nå barn, unga och även vuxna personer med funktionsnedsättning som finns utanför den organiserade idrotten och som bor i områden med socioekonomiska utmaningar eller andra områden där idrottsverksamhet är mindre vanligt förekommande.

– Alla unga förtjänar en chans att idrotta. Idrott stärker hälsan, ger ett sammanhang och meningsfull fritid.  Därför är det en stor utmaning att så många barn inte tar del av idrotten idag, och det har blivit än viktigare att bryta den negativa trenden och stimulera till ökat idrottande, säger Amanda Lind.

Regeringen föreslår att 400 miljoner kronor tillförs svensk idrott under 2022.

Vård av kulturmiljöer

Genom att förstärka bidraget till kulturmiljövård ökar också förutsättningarna för att en mångfald av kulturmiljöer vårdas och bevaras för framtiden. Det är ett viktigt stöd för att bevara och föra vidare det immateriella kulturarvet.

– Regeringens förslag möter ett stort behov och kommer att resultera i att en mångfald kulturmiljöer över hela landet vårdas och bevaras för framtiden. Förslaget bidrar till att främja ett levande kulturarv som är angeläget för människor i dag och för kommande generationer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen föreslår att Riksantikvarieämbetet tillförs 10 miljoner kronor årligen under  åren 2022–2024 för att möta ett omfattande behov av stöd till vård och utveckling av kulturmiljöer över hela landet.

Stöd till museer och teatrar

Under pandemin har många museer och teatrar behövt hålla stängt, eller haft öppet under begränsade former. På så sätt har pandemin medfört begränsade möjligheter att bedriva verksamhet, vilket medfört kraftigt minskade intäkter.

Regeringen föreslår i Höständringsbudget för 2021 ett krisstöd på sammanlagt 95,7 miljoner kronor till vissa statligt finansierade kulturinstitutioner.

Digitalisera kulturarvet

Staten har ansvaret att långsiktigt förvalta våra gemensamma museers samlingar. Pandemin har gjort det tydligt hur viktigt det är att museernas samlingar finns digitalt tillgängliga med kvalitativa metadata.

– Att arbeta mot det kulturpolitiska målet om ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas kräver att nödvändiga investeringar görs i digital omställning. Förslaget innebär att museerna ges förutsättningar att bevara våra gemensamma samlingar på det sätt de själva bedömer är säkrast och ger bäst förutsättningar för såväl ny kunskap som framtida publika erbjudanden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen föreslår också att bidraget till de centrala museer som är stiftelser förstärks med 20 miljoner kronor för 2022, varav 15 miljoner kronor föreslås gå till Skansen.

Ytterligare satsningar

Regeringen föreslår att Riksarkivets förvaltningsanslag förstärks med 23 mnkr under 2022 för att täcka ett underskott i Riksarkivets verksamhet med digitaliseringstjänster vid den verksamhet som bedrivs i Västernorrland. Regeringen föreslår även extra resurser till Föremålsvården i Kiruna som behöver byta lokaler på grund av den pågående stadsomvandlingen.

Läs mer om satsningar på idrotten och satsningar på Sveriges kulturliv på regeringens hemsida. 

Relaterade nyheter

Nytt upprop: MP vill skydda det fria ordet.

Detta fick vi igenom i regering

MP: Ge utökat krisstöd till kulturen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter