Gröna satsningar på landsbygden

Regeringens budgetproposition 2022 innehåller stora satsningar för en levande, grön och växande landsbygd. Oavsett var du bor i Sverige ska du kunna leva, verka och må bra.
–Vi vill att hela Sverige ska leva, och användas! Tillsammans ska vi bygga samhället mer tillgängligt och hållbart. Tillgången till service behöver därför säkras i hela landet. Nu stärker vi insatserna för körbara vägar, bredband och matbutiker på landsbygden, säger ekonomisk politisk talesperson Karolina Skog (MP).

Mer och snabbare bredband

Alla som bor i glesbygd ska ha tillgång till snabbt bredband. En fortsatt utbyggnad av både fast och trådlöst bredband underlättar att bo i alla delar av landet. I budgetpropositionen föreslår därför regeringen att satsa ytterligare 500 miljoner kronor, totalt 1,3 miljarder år 2022, på att bygga ut bredband i glesbefolkade områden.

Säkrare vägar på landsbygden

Människor som bor på landsbygden har ett större behov av bil än människor som bor i områden där kollektivtrafiken fungerar bra. För Miljöpartiet är det viktigt att vägarna som finns är trygga och har en bra standard.

Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen att satsa ytterligare 750 miljoner kronor på infrastruktur med fokus på landsbygden.

Fler veterinärer och djurskötare

Under jour- och semestertider är det ofta brist på både veterinärer och djurskötare. För att sjuka djur ska kunna få snabb vård även under sommar och helg vill vi nu skapa fler möjligheter för människor att utbilda sig till veterinär eller djurskötare. Därför kommer regeringen satsa mer på utbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet. I höstbudgeten föreslås 37,5 miljoner kronor år 2022 och upp till 71 miljoner kronor årligen från och med 2027.

Hela Sverige ska leva

Sverige ska ha levande landsbygder med ett  miljömässigt hållbart jordbruk som ger god lönsamhet för bonden. Regeringen föreslår därför en rejäl satsning på åtgärder inom jordbrukspolitiken för perioden 2023-2027,  totalt 28,5 miljarder kronor. Det här är en förstärkning med en halv miljard årligen jämfört med 2021 – 2022, och en förstärkning jämfört med nuvarande programperiod för jordbrukspolitiken.  I totalbeloppet ingår EU-medel och svenska medel tillförda i tidigare budgetpropositioner och som tillförs i denna budgetproposition.

Den kommande höstbudgeten innehåller också stöd till kommuner, dels stöd för kommuner med strukturella utmaningar och dels stöd till kommuner med en mindre befolkning. Regeringen vill även förlänga stödet till kommuner som tagit emot många nyanlända de senaste åren, och som fortfarande har kostnader. Det finns fler viktiga satsningar för att hela Sverige ska leva, bland annat på besöksnäringen, företagsklimatet i glesbygd och driftstöd till dagligvarubutiker. Stödet till temporära beredskapsflygplatser föreslås, framförallt för flygtransporter för hälso- och sjukvård, eftersom behovet ökat under pandemin. Regeringen föreslår också satsningar på att komma tillrätta med den ökande vildsvinspopulationen och bekämpning av granbarkborre och andra skogsskador.

Klimatsmartare arbetsmaskiner

Regeringen föreslår en utvidgad klimatpremie för arbetsmaskiner som idag står för drygt 3 miljoner ton av Sveriges årliga koldioxidutsläpp. Även jord- och skogsbrukets maskiner ska omfattas, och satsningen är därmed en viktig pusselbit för att göra lantbruket fossilfritt. Genom bland annat elektrifiering och biodrivmedel kan dessa utsläpp kraftigt minska.

Läs mer

Läs mer om detaljerna kring satsningarna ovan på regeringen.se.

Relaterade nyheter

Omfördela från storstäderna till människor på landsbygden

Märta stenevi ute i snöig landskap med hundarMärta stenevi ute i snöig landskap med hundar

MP: Sänk skatten för alla i glesbygd

Fler får närmare till viktig samhällsservice

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter