Migration, pension, försvar och vapenexport

Överenskommelse mellan Miljöpartiet de gröna och Socialdemokraterna om migration, pension, försvar och vapenexport.

Migration

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Det finns särskilda skäl att eftersträva en bred uppslutning kring migrationspolitiken. Regeringen ska därför eftersträva breda uppgörelser i riksdagen när nya lagförslag läggs inom migrationspolitiken.

  • Den tidigare regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken ligger fast. En arbetsgrupp inom regeringskansliet ska särskilt studera effekterna av migrationsöverdomstolens beslut från 2009 som inneburit att preskriptionspresumtionen förändrats samt situationen för de som inte kan avvisas på grund av skäl som ligger utanför deras kontroll och föreslå förändringar.
  • Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.
  • Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar in i EU för att söka asyl samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar.

 Frågor och svar

Försvar och vapenexport

Den svenska militära alliansfriheten har tjänat och tjänar vårt land väl. Försvaret av Sverige börjar i Sverige. Det svenska försvaret och dess folkliga förankring ska stärkas och vår krisberedskap förbättras.

  • Sverige ska inte vara medlem i Nato. En modern svensk säkerhetspolitik byggs på ett ökat nordiskt samarbete, en aktiv Östersjöpolitik, ett samarbete i EU och ett starkare Förenta Nationerna.
  • Försvaret förstärks genom att Försvarsberedningens förslag genomförs.
  • Personalförsörjningen till det militära försvaret och den svenska krisberedskapen ska tryggas.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att vapenexportkontrollen gentemot icke-demokratier ska skärpas, inklusive följdleveranser och konsulttjänster. Försvarsexportmyndigheten (FXM) läggs ned.

 Frågor och svar

Pension

Den blocköverskridande pensionsreformen är en förutsättning för ett tryggat pensionssystem. Arbetet fortsätter därför i nuvarande form. Miljöpartiet accepterar, på samma sätt som Socialdemokraterna, grunderna i pensionsöverenskommelsen och kommer att ansluta till pensionsarbetsgruppen när den nya regeringen tillträder.

 Frågor och svar

 

Frågor och svar om migration

Vad händer med regelverket för arbetskraftsinvandring?

Asyl- och arbetskraftsinvandringspolitiken från den tidigare regeringens överenskommelse med Miljöpartiet ligger fast- på båda områden. Sverige ska vara ett öppet land. Samtidigt är det viktigt att svenska löner och villkor gäller för alla i vårt land. Därför kommer vi att gå vidare med åtgärder som gör det svårare för arbetsgivare att utnyttja arbetskraft samtidigt som vi värnar om Sveriges öppna system för arbetskraftsinvandring.

Kommer ni att tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar?

Alla kommuner ska ta ett solidariskt ansvar. Med det menar vi att alla kommuner ska ha beredskap, och en god sådan, för att ta emot migranter. Vi kommer i regeringsställning att ta fram förslag på hur detta ska kunna säkras.

På vilket sätt ska ni skapa lagliga vägar in i EU och vad innebär det för antalet flyktingar som söker sig till Sverige?

Antalet som söker asyl i EU beror först och främst på hur många konflikter som finns i vårt närområde. Vi vill självfallet inte att någon ska behöva fly. De som drabbas av krig och förtryck ska under säkra former kunna söka skydd i hela EU. Det är en mänsklig rättighet. Idag är det praktiskt taget omöjligt att ta sig till EU för att söka asyl utan att använda sig av mycket farliga flyktvägar (till exempel över Medelhavet). Dessutom finns det flera länder i EU som inte lever upp till en rättssäker prövning för asylsökanden. Det finns olika metoder för att skapa fler lagliga vägar in i EU. EU:s måste exempelvis diskutera om ett gemensamt användande av humanitära visum. Inte minst måste alla länder i EU ta ett större gemensamt ansvar.

 

Frågor och svar om försvar och vapenexport

Innebär det här att ni är överens om en ökning medel till försvaret?

Vi utgår från försvarsberedningens slutrapport och är överens om att försvaret behöver förstärkningar. Detaljerna om detta kommer vi återkomma till när vi presenterar vår budgetproposition. Miljöpartiet har redan gett sitt stöd till Försvarsberedningens huvudsakliga slutsatser. Miljöpartiet har, inom ramen för Försvarsberedningen, lyft fram att vi måste kunna hantera en mångfald av olika sorters hot, som konsekvenser av klimatförändringar, pandemier, terrorism och cyberattacker. Målet för vår säkerhet är att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Detta är Miljöpartiet och Socialdemokraterna överens om och det har vi ett brett stöd för i riksdagen.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna är också överens om att lägga mycket kraft på arbetet med konfliktförebyggande åtgärder, fredlig konfliktlösning och nedrustning.

Folklig förankring – innebär det ett återinförande av värnplikten?

Det är inte en del av försvarsberedningens förslag.

Innebär det här en tuffare lagstiftning om vapenexport?

Ja, vi är överens om det. Exakt hur lagstiftningen ska se ut är en uppgift för den sittande KEX-utredningen (Krigsmaterielexportutredningen).

Innebär det här att nu pågående avtal, som t ex det med Saudiarabien, kan avbrytas?

Den nya skarpare lagstiftningen kommer inte tillämpas retroaktivt, d.v.s. på följdleveranser baserade på tidigare lagstiftning. Däremot kommer den att innebära en skärpning av framtida vapenexport.

Vad räknas som konsulttjänster?

Försvarsindustrins tjänsteexport är i dag en stor och snabbt växande bransch. Det innebär att svenska försvarsindustrin kan att hjälpa ett land i krig, eller ett land som kränker mänskliga rättigheter, att bygga en anläggning för att till exempel hantera krutmassa och nitroglycerin, utan att detta blir känt för oss folkvalda eller allmänheten. Det är inte rimligt för Socialdemokraterna och Miljöpartiet som värnar om större öppenhet och transparens vad gäller IPS:s och Exportkontrollrådets behandling av exportlicenser.

 

Frågor och svar om pension

Vad betyder det för arbetet i pensionsarbetsgruppen?

Att pensionsarbetsgruppen får en bred och stabil förankring i riksdagen.

Varför har Miljöpartiet ställt sig utanför arbetet tidigare?

Miljöpartiet har, sedan ett flertal år, varit tydliga med att man vill ingå i gruppen och ta ansvar för en bred överenskommelse. Nu möjliggörs detta.

Relaterade nyheter

Regeringens Nato-ansökan är oansvarig

Ett år av sorg och skräck

MP: Våra sju krav när Sverige går med i Nato

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter