Miljöpartiet satsar på att göra det lättare att leva som konstnär

"Du ska kunna leva och verka som konstnär i Sverige. Oavsett om du är skådespelare, dansare, bildkonstnär, författare eller musiker ska du ha bättre möjligheter till jobb och uppdrag, ekonomiska möjligheter att bilda familj och en pension att leva på när du blir gammal" - Alice Bah Kuhnke.

Miljöpartiet kommer att satsa på att stärka konstnärers ekonomiska och sociala trygghet under nästa mandatperiod. Idag presenterar kulturminister Alice Bah Kuhnke och kulturpolitiske talespersonen Niclas Malmberg sex nya förslag.

Med Miljöpartiet i regering har 1,6 miljarder kronor ytterligare investerats i kulturlivet under mandatperioden. Kulturbudgeten är nu större än den någonsin varit, både i reda pengar och som andel av statsbudgeten. Det har bidragit till att kulturen kan komma alla till del, med ambitiösa satsningar på sådant som bibliotek, kulturskolor, scenkonst och museer i hela landet.

- Sverige ska vara ett land som prioriterar konst och kultur. Och tillgång till kultur ska finnas oavsett var i landet man bor. Miljöpartiet vill därför fortsätta att stärka statens anslag till kultursamverkansmodellen, säger Niclas Malmberg.
 
Mer kultur till fler – sex förslag för att stärka konstnärers och kulturskapares ekonomiska och sociala trygghet:

 • Stärkta stipendier och ersättningar till konstnärer och fria grupper 
  Stöd och ersättningar till konstnärer ska fortsätta öka för att konstnärer ska kunna arbeta under rimliga villkor. Det handlar om stöd till enskilda konstnärer, fria grupper och arrangörer i hela landet. Utställare ska få bättre ekonomiska möjligheter att ersätta konstnärer i enlighet med MU-avtalet. Scenkonstallianserna fyller en viktig funktion för konstnärernas trygghet på arbetsmarknaden. Dessa behöver stärkas ytterligare. Konstnärspolitiska utredningens förslag om en allians för upphovsmän är intressant och ska genomföras om remissutfallet ger stöd för förslaget.

 • Stipendier ska berättiga till socialförsäkringar och pension
  Med utgångspunkt i förslagen från den konstnärspolitiska utredningen behövs moderna system för att konstnärer och kulturskapare ska ingå i de offentliga trygghetssystemen. Förslagen från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska beredas tillsammans med den konstnärspolitiska utredningen på ett sådant sätt att yrkesverksamma konstnärer får jämförbara villkor med personer i förvärvsarbete avseende socialförsäkringar. Det handlar bl.a. om att stipendieperioder ska berättiga till socialförsäkringar genom att de inräknas eller kan ligga ”vilande” vid beräkningen av intjänad SGI eller motsvarande. Ett problem för konstnärerna är att åtgärder ofta begränsas till kulturpolitiken trots att de mest akuta åtgärderna rör system inom andra områden, t.ex. inom social- och skattepolitikens område. En arbetsgrupp med brett mandat ska därför få i uppdrag att bereda de förslag inom kultur- och socialpolitikens område som framtagits inom respektive utredning. En lösning för konstnärernas pension ska också sjösättas i enlighet med förslag från den konstnärspolitiska utredningen.

 • Stärk Försäkringskassan och Skatteverket med särskild kunskap om konstnärers villkor
  Konstnärers oregelbundna inkomster från olika källor gör dem ekonomiskt sårbara vid sjukdom, eller andra omständigheter som gör dem beroende av samhällets stöd. Även föräldraskap blir svårare när tillträde till socialförsäkringar inte sker per automatik.
  Konstnärerna är få till antalet och verkar på en arbetsmarknad som är oregelbunden och komplex. Det gör att det finns liten kunskap inom myndigheter om hur trygghetssystemen kan vara till hjälp. Därför behöver specialkompetens utvecklas inom Försäkringskassan och Skatteverket om konstnärers speciella arbetssituation, för att kunna bistå med stöd och rådgivning om hur socialförsäkringarna, trygghetssystemen och skattesystemet förhåller sig till konstnärernas arbetssituation.

 • Bättre skattevillkor för små kulturföretag
  Möjligheten att införa en ny företagsform för konstnärer ska undersökas. Ambitionen är att små företag med konstnärliga eller litterära verksamhetsområden får en skattebefrielse baserad på en viss nivå av överskott i verksamheten per år. På så sätt stimuleras konstnärer att driva sin verksamhet samtidigt som samhället får del av mer konst och kultur. Ovanför den definierade nivån av skattebefrielse tar ordinarie beskattningsnivåer vid.

 • Inrätta en konstnärsfond för bild- och formkonst
  En fond för bild- och formkonst till stöd för verksamma konstnärer inrättas. Fonden finansieras av en procentuell avgift som tas ut i samband med den andrahandsförsäljning av bildkonst som inte omfattas av följerätten. Ur fonden kan finansiering hämtas till nyproduktion av konst. Fonden syftar till att konstnärer kan få möjlighet att verka och utvecklas samtidigt som det innebär en stimulans för konstutbudet i hela landet. Förslaget lämnades av den konstnärspolitiska utredningen och ett liknande system är redan i bruk i Norge.

 • Mer kultur i hela landet och bättre villkor för kulturskapare
  De statliga stöden till regionerna är en viktig del av finansieringen av det regionala kulturlivet. Med en stärkt finansiering av de regionala kulturinstitutionerna möjliggörs trygga anställningar och bättre villkor samtidigt som utrymme för fler arbetstillfällen skapas. Detta leder också till att kulturen når fler människor i hela landet. Med Miljöpartiet i regering har anslagen till den regionala kulturen stärkts i flera steg. Under nästa mandatperiod ska det regionala kulturlivet stärkas ytterligare. Kultursamverkansmodellen bör erhålla ett permanent påslag om 200 miljoner per år.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: