Miljöpartiets nya tågvision

Tågtrafiken i Sverige är viktig för att ställa om till ett hållbart samhälle. För Miljöpartiet är prioriteringen enkel: Planering för transporter ska utgå från klimatmålen och bidra till att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

I dag planeras infrastruktur som ska finnas i 50-100 år. Det transportsystem vi väljer att prioritera här och nu blir avgörande för vilket samhälle vi lämnar över åt våra barn och barnbarn. För Miljöpartiet är prioriteringen enkel: Transportplaneringen ska utgå från klimatmålen och bidra till att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Prioriteringen av infrastrukturen ska även styra mot målet om fördubblad kollektivtrafik.

Tågtrafiken i Sverige har en nyckelroll i arbetet för att ställa om till en fossilfri transportsektor. Men för att fler ska kunna resa med tåg i framtiden och lita på att de går och kommer fram i tid krävs en långsiktig politisk tågvision vad gäller investeringar, organisation och kompetensutveckling. I denna rapport redogörs för hur Miljöpartiet vill modernisera och förbättra tågtrafiken. Här följer en kort sammanfattning av några av de viktigaste förslagen:

Investeringar i nya spår och stambanor

Påbörja bygget av nya stambanor för höghastighetståg och snabb storregional tågtrafik med goda kopplingar till Danmark och Tyskland. Genom att de befintliga stambanorna avlastas förbättras också förutsättningarna för storregional trafik, regional trafik och godstransporter på järnväg. För att tågen ska passa tiden och trafiken bli pålitlig behöver kapaciteten på spåren öka samtidigt som långsam och snabb trafik delas upp

Nationell tågplan

Utifrån den schweiziska modellen för planering av infrastruktur ska staten ta fram en nationell tågplan som omfattar de tåglinjer som har betydelse för att knyta ihop landets alla delar – ett landsomfattande program för tågtrafik.

Stoppa nedläggning av järnväg i Sverige

Trafikverket bör inte ensamt få besluta om nedläggning av lågtrafikerad väg eller järnväg. Nattågstrafiken i Sverige och Europa ska utvecklas och länsjärnvägar rustas upp.

Nationell godsstrategi

Ta fram en nationell godsstrategi för bland annat längre godståg, bättre omlastningsmöjligheter och ökad kapacitet på spåren.

Återta kontrollen över banunderhållet

Det driftsnära underhållet, inklusive felavhjälpning och förebyggande underhåll, ska ske i Trafikverkets egen regi. Reinvesteringar bör även fortsättningsvis utföras av upphandlade entreprenörer.

Samhällsuppdrag till SJ

Ge SJ tidsbegränsad ensamrätt att trafikera de nya stambanorna och ett uppdrag att via innovationsupphandling ta fram lok och vagnar anpassade efter ett nordiskt klimat.

Relaterade nyheter

EU måste göra det enklare att åka tåg

Det gröna transportpaketet – för fler gröna resor på räls och väg

Snabbare och tydligare information i tågtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter