En storsatsning på naturen

Det behövs en tydlig ambitionshöjning för att nå de satta målen för biologisk mångfald. Regeringen gör därför en storsatsning på svensk natur i förslaget på ny statsbudget.

Sammanfattning

  • Satsning med 640 miljoner kr per år för att omedelbart stoppa avverkning av skyddsvärd skog och skydda havsområden.
  • Utöver det 350 miljoner kr per år för att bevara arter och förbättra skötseln av skyddad natur.
  • Skogsvårdslagen ska ses över för att stärka miljöhänsynen.
  • Artprojektet "Nationalnyckeln" ska fortsätta sitt viktiga arbete. Det får därför 15 miljoner kr per år.
  • Totalt uppgår hela regeringens satsning till 1,1 miljard kronor på skydd av skog och åtgärder för natur och hav per år.

Biologisk mångfald hotad

Biologisk mångfald är en hörnsten i regeringens miljöarbete. Det behövs en tydlig ambitionshöjning för att nå de satta målen för biologisk mångfald, såväl våra svenska miljökvalitetsmål som de internationella Nagoya-målen.

Vi konstaterar att läget för den biologiska mångfalden är mycket allvarligt och att det i Sverige finns många hotade arter och värdefulla naturområden som är i behov av skydd. Att värna den biologiska mångfalden och att bättre skydda vår havsmiljö är två av de områden som regeringen prioriterar i budgetpropositionen för 2015.

Rädda värdefull natur och havsområden

Regeringen ökar kraftigt Naturvårdsverkets anslag för skydd av värdefull natur med 640 miljoner kronor för 2014 och med 590 miljoner kronor för 2015 och framåt. Genom den omfattande satsningen kan fler värdefulla skogar och havsområden skyddas som naturreservat.

Regeringen satsar även 100 miljoner kronor på att öka Skogsstyrelsens anslag för att skydda värdefulla skogar som biotopskydd och naturvårdsavtal.

Idag finns 29 nationalparker och över 4 000 naturreservat samt andra skyddade områden i Sverige. De skyddade områdena behöver förvaltas väl men i många skyddade områden är naturvårdsskötseln eftersatt vilket riskerar att natur- och kulturvärden inte kan bibehållas eller vandringsleder inte kan upprätthållas.

Ökad skötsel av skyddad natur

Även förvaltningen av skyddad natur behöver kraftigt förstärkas. Regeringen satsar därför 350 miljoner kronor per år från 2015 och framåt i anslag till Naturvårdsverket, för bland annat ökad skötsel och förvaltning av skyddade områden och artbevarande.

Öka kunskapen

Som ett led i kunskapsuppbyggnaden om biologisk mångfald påbörjades 2001 ett långsiktigt projekt för att kartlägga de arter som förekommer i Sverige, bland annat redovisat i Nationalnyckeln – Svenska artprojektet. Sådan kunskap är grundläggande för arbetet med att bevara artmångfalden, medvetenhet om ekosystemtjänster och för forskning om hur vi kan få ännu mer nytta av mångfalden. Regeringen förstärker anslaget till Artprojektet och Nationalnyckeln med 15 miljoner kronor för 2015 och framåt.

Mer

Relaterade nyheter

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Regeringen måste ta striden för vår natur

MP: Oerhört svagt av regeringen i ålfrågan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter