Regeringen gröntvättar skogspolitiken

Regeringen gröntvättar skogspolitiken

I veckan kom nyheten att Sveaskog och Naturvårdsverket långsiktigt skyddar 100 000 hektar fjällskogar genom en ny överenskommelse.

Vi är såklart glada över att mer av den värdefulla fjällskogen nu skyddas för framtida generationer – det här var en av Miljöpartiets viktigaste förhandlingsvinster från samarbetet med S och C. Men mycket mer behöver göras! Läget i den svenska skogen är kritiskt och varje år rödlistas allt fler arter. Just nu är närmare 5 000 arter rödlistade i Sverige, varav drygt 50 procent är knutna till skogsmark. Det moderna plantageskogsbruket med destruktiva kalhyggen utarmar ekosystemen och efter åratal av hårda avverkningar finns bara rester av gammal skog kvar.

Så vad gör högerregeringen? Det korta svaret är – massa fel. Istället för att skydda skogen och den biologiska mångfalden drar regeringen i motsatt riktning, missar miljömålen och ägnar sig åt greenwashing. Samtidigt som det pågår en global naturkris, ett sjätte massutdöende av arter och problemen hopar sig på hemmaplan slaktar högerregeringen miljö- och klimatbudgeten. Den svenska skogspolitiken får därför skarp kritik från myndigheter, omvärlden och forskare.

Falsk marknadsföring om hållbart skogsbruk

Idag skriver forskare på Svenska Dagbladets debattsida att den svenska regeringen och skogsnäringen far med osanning när de under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd marknadsför svenskt skogsbruk som hållbart.

“Som ledande oberoende forskare inom biologisk mångfald oroas vi av detta, då forskningen tydligt har fastställt att dagens svenska skogsbruk inte är ekologiskt hållbart”, skriver de.

Forskarna kritiserar, precis som Miljöpartiet, att ledstjärnan inom skogspolitiken länge varit maximerad produktion av råvara, vilket har resulterat i att dagens svenska kalhyggesbruk bedrivs på cirka 97 procent av den brukade skogsmarken.

“Kunskapsläget är otvetydigt: omfattande oberoende forskning har visat att kalhyggesbruket redan reducerat kommande generationers möjligheter att tillgodose sina ekologiska behov och denna skada är i realiteten irreversibel. Dagens svenska skogsbruk är alltså inte ekologiskt hållbart. Att saluföra det som hållbart är därför, för att tala klarspråk, falsk marknadsföring”, fortsätter forskarna.

Gör skogspolitiken hållbar på riktigt

För ett hållbart skogsbruk måste regeringen ändra skogspolitisk målbild och forskarna lyfter vikten av att bevara äldre skogar, hyggesfria skogsbruksmetoder och tillräckliga arealer skogar med höga naturvärden. Miljöpartiet håller med!

Vi har länge krävt en annan skogspolitik – en som förstår problemen vi står inför, men som också kommer med lösningar. Det handlar om en bred omställning av skogsbruket mot hållbara, klimatanpassade och mer varierade skogsbruksmetoder för att bevara mångfalden, öka kolinlagringen och skapa motståndskraftiga skogar som är bättre rustade för klimatförändringarna.

Miljöpartiet vill:

Rädda de sista resterna naturskog i hela landet. Den här skogen är helt avgörande för många djur och växter som enbart kan leva i riktigt gamla skogar. Totalt handlar det om 3 miljoner hektar skog med höga naturvärden över hela landet. En del utgörs av motsvarigheten till Sveriges Amazonas – den fjällnära skogen. Miljöpartiet vill satsa 8 miljarder per år för skydd och skötsel av värdefull natur.

Införa ett omställningsstöd till skogsägare. Vi vill satsa 200 miljoner per år för ersättningar till skogsägare som vill bruka skogen skonsamt och hållbart.

Att myndigheter och statliga bolag är föredömen i att bevara den biologiska mångfalden. All statlig skog ska brukas med skonsamma och hyggesfria metoder. Idag sköts endast omkring 1 procent av det statliga skogsbolaget Sveaskogs mark med hyggesfria metoder.

Stoppa kalhyggen i särskilt klimatkänsliga områden som är känsliga för ras, skred och erosion. Behovet är också stort av stormsäkring och att förebygga skogsbränder.

Maximera klimatpolitiken genom ersättning för kolinlagring. En modell för ökad kolinlagring kombinerat med ökad naturhänsyn måste sjösättas i närtid.

Införa en nationell handlingsplan för biologisk mångfald, motsvarande klimathandlingsplanen. Etappmål om 30 procent skogsbruk med varierade, mer skonsamma metoder till 2030.

Relaterade nyheter

Regeringen måste ta striden för vår natur

Vi måste skydda våra skogar – mejla miljöministern

Märta och Per står glada i korridorMärta och Per står glada i korridor

Ny grön skogspolitik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter