Regeringens förslag till ny migrationspolitik

Miljöpartiet vill se en human och rättssäker migrationspolitik. Idag lämnar regeringen förslag på ny migrationslag som ska granskas av Lagrådet.
Förslaget till Lagrådet bygger delvis på förslagen från Migrationskommittén. Men då det innehöll flera allvarliga brister som skulle leda till orimliga konsekvenser för enskilda människor har Miljöpartiet jobbat för att lagen ska gå i en mer human riktning.

Skillnad för människor med stark anknytning till Sverige

– Vi vet att vi inte kan vänta oss att nå hela vägen fram, mot bakgrund av de stora förflyttningar som nästan alla andra riksdagspartier gjort i flyktingpolitiken. Men vi vet också vad konsekvenserna blir för människor på flykt om vi inte tar viktiga steg mot en mer human lagstiftning, säger Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Rasmus Ling.

Skillnad för ensamkommande och kvotflyktingar

I somras stoppade vi Moderaternas förslag om ett volymmål för invandringen, som skulle inneburit att vi på ett omänskligt sätt ständigt måste anpassa vår lagstiftning för att så få som möjligt ska komma hit.
I höstas kunde vi presentera flera förslag som innebar avgörande framsteg för bland annat människor med en stark anknytning till Sverige, gruppen ensamkommande och kvotflyktingar. Nu kan vi presentera ytterligare förändringar i en mer human riktning.

Fler får stanna med en ny humanitär grund

Personer som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd men som riskerar utvisning kan få stanna när de har en anknytning hit. Det kan till exempel handla om unga som vuxit upp här och som annars skulle utvisas på 18-årsdagen.

Det är något som Miljöpartiet gick till val på: att arbeta för att särskilt unga människor med stark anknytning till Sverige behöver få möjlighet att stanna i större utsträckning.

Utsatta barn får ett starkare skydd

Vi återställer den humanitära grunden för barn. Regeringen står fast vid att det ska räcka med särskilt ömmande omständigheter för barn. Det är en återgång till den skrivning i utlänningslagen som Miljöpartiet drev igenom 2014 eftersom vi såg hur barn utvisades utan hänsyn till barnkonventionen.

Ändringar i försörjningskrav för anhöriginvandring och permanenta uppehållstillstånd

Det ska räcka med särskilda skäl för undantag från försörjningskrav, inte synnerliga skäl som migrationskommittén föreslagit. Det innebär att exempelvis personer med funktionsnedsättning lättare kommer att kunna få permanent uppehållstillstånd i Sverige och förenas med sina familjemedlemmar.

Gymnasieungdomar ska kunna omfattas av den humanitära grunden

I det nya lagförslaget blir det tydligare att den humanitära skyddsgrunden kan omfatta personer som vistats i Sverige med uppehållstillstånd på grund av studier.

Människor ska kunna återförenas med sin familj

Människor ska kunna återförenas med sin familj. Sedan den tillfälliga lagen har regelverket för anhöriginvandring legat på eller nära EU:s miniminivå. Det har bland annat inneburit att personer i åldern 18–21 saknat möjlighet att återförenas. Den begränsningen ska tas bort. Det kommer att innebära att fler familjer får möjlighet att leva tillsammans.

Krav på samhällskunskap och språkkrav genomförs ej till sommaren

Migrationskommittén föreslog att den som vill få ett permanent uppehållstillstånd ska behöva klara krav på samhällskunskap och språk. Förslaget var helt ogenomförbart då det saknades en analys av hur proven skulle gå till, vem som skulle genomföra dem, och vad allt detta maskineri skulle kosta.

Regeringen avser att samordna förslagen med de förslag om krav på samhällskunskap och språk för medborgarskap som finns med i Januariavtalet och föreslagits av en utredning att träda i kraft 2025. Detta kommer att innebära att tusentals personer kommer ha en möjlighet att få den trygghet ett permanent uppehållstillstånd innebär utan att behöva klara några sådana krav.

Tillfälliga uppehållstillstånd är inte Miljöpartiets politik

I lagrådremissen ingår också förslaget om att uppehållstillstånd som beviljas för bland annat skyddsbehövande som huvudregel ska vara tidsbegränsade. Permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas efter att någon har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år och endast om vissa särskilda krav är uppfyllda.

– Vi vet att permanenta uppehållstillstånd är klart bäst för integrationen. Tyvärr ser vi att det saknas riksdagsstöd för att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregeln i Sverige, sedan även Centerpartiet har svängt. Det förändrar inte Miljöpartiets inställning – vi står fast vid att permanenta uppehållstillstånd vore bättre, men måste förhålla oss till riksdagsmajoriteten, säger Rasmus Ling.

Relaterade nyheter

En ny migrationslag har röstats igenom

Centerpartiet – rösta för lättnader i gymnasielagen i dag

Så har migrationspolitiken förändrats – nya politiken döms ut på förhand

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter