Stora satsningar på skog och värdefull natur

Sverige har en fantastisk och unik natur, som har stor betydelse både för biologisk mångfald och människors hälsa. Idag presenterar regeringen omfattande satsningar som ska skydda värdefull natur, främja skogsnäringen, öka människors möjlighet att vistas i naturen och skapa naturnära jobb.

Skydd av värdefull natur

Sverige har värdefull skog runtom i landet som behöver skyddas. Skogen har en stor betydelse för biologisk mångfald och andra värdefulla ekosystemtjänster. Miljöpartiet vill att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras. Genom satsningen får markägare ekonomisk ersättning. Markägare med värdefull skogsmark kommer även, där det är möjligt, att kunna erbjuda ersättningsmarker från Sveaskog.

– Det här är den största satsningen som någonsin har gjorts av en svensk regering på att skydda värdefull natur. Levande skogar och hav behöver värnas både för oss som lever idag, för kommande generationer och för ett rikt växt- och djurliv, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Stärka arbetet med vandrings- och fjälleder

Det statliga ledsystemet i fjällen utgör en viktig infrastruktur, ökar tillgängligheten och ger bättre förutsättningar, säkerhet och trygghet för friluftsliv och naturturism. För att fler ska få tillgång till Sveriges natur vill regeringen stärka arbetet med vandringsleder och fjälleder med 50 miljoner kronor per år mellan 2022–2027. Med satsningen kan upprustningen av det statliga ledsystemet i fjällen fortsätta. Satsningen innebär också att vandringsleder i nationalparker och naturreservat kan hållas i gott skick för att underlätta för besök.

Förstärkt statligt bidrag till friluftsorganisationer

Förutsättningarna för människor att utöva friluftsliv ska fortsätta att utvecklas i alla delar av landet. Regeringen föreslår därför att stödet till friluftsorganisationer ska framåt ska stärkas med ett mer än dubblerat anslag.

– Under spridningen av covid-19 har friluftslivets betydelse blivit särskilt tydlig då många människor har sökt sig ut i naturen. Arbetet med att underlätta friluftslivet genom tillgänglighet till skyddade natur- och kulturområden, tillgång till information om friluftsliv samt upprustning av det statliga ledsystemet i fjällen ska fortsätta, säger Per Bolund.

Ytterligare satsningar

Regeringen föreslår satsningar på en tydlig skogspolitik för biologisk mångfald, en växande cirkulär bioekonomi, minskad klimatpåverkan och klimatanpassning för att bidra till skogspolitikens jämlika mål om produktion och miljö. Regeringen föreslår satsningar på 810 miljoner kronor årligen till och med 2027, för åtgärder som relaterar till vissa av Skogsutredningens förslag och för Skogsstyrelsens arbete med avverkningstillstånd i fjällnära skog.

I Sverige finns mer än 5 000 naturreservat, många viktiga för biologisk mångfald, friluftsliv och turism. Områdena behöver förvaltas och skötas för att bevara växt- och djurliv, och för att främja friluftsliv. Regeringen föreslår en treårig satsning på 100 miljoner kronor per år under 2022–2024.

Läs mer på regeringen.se.

Relaterade nyheter

Regeringen måste ta striden för vår natur

Vi måste skydda våra skogar – mejla miljöministern

Märta och Per står glada i korridorMärta och Per står glada i korridor

Ny grön skogspolitik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter