Vända resultaten i den svenska skolan

Överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna om förskola, grundskola och gymnasieskola.

Kunskapsnivån i svensk skola måste höjas. När allt fler svenska skolelever lämnar nionde klass utan att kunna gå vidare till gymnasiet är det en tydlig signal: nu måste skolan prioriteras. Det får vara slut på experimenterandet med våra barn. Skattesänkningar, privatiseringar, byråkratisering och vinstjakt har gått ut över kvaliteten, kunskapsresultaten och den jämlika skolan. Kvaliteten i skolan måste förbättras – för varje enskilt barns skull och för våra gemensamma framtidsutsikters skull.

Lärarna är den viktigaste faktorn för elevens kunskapsresa. Lärare ska få vara lärare, deras administrativa uppgifter måste minska så att de får mer tid för eleverna och för för- och efterarbete. Kvaliteten i undervisningssituationen ska stärkas. Elever ska må bra av att gå till skolan, barnen ska mötas och utmanas i sin kunskapstörst och alla har rätt till en trygg skolmiljö.

 • Inget barn ska halka efter och alla barn ska ges möjlighet att springa före. Fler ska anställas i svensk skola så lärare får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet. Fler speciallärare och specialpedagoger ska anställas i skolan. Vi vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti som säkerställer att insatser sätts in så fort en lärare upptäcker ett behov, redan från förskoleklass. Lagstiftningen rörande elevers rätt till särskilt stöd ses över. Vi ger skolan bättre förutsättningar genom minskade elevgrupper och högre personaltäthet på fritids.
 • Stärk lärarna. En nationell samling för läraryrket genomförs. Inom ramen för den nationella samlingen kommer regeringen att tillföra resurser och föra en dialog med parterna för att möjliggöra att lärarnas löner höjs. Lärarnas administrativa börda ska minska och rektorerna ska stärkas i sitt pedagogiska ledarskap.
 • Den tillsatta skolkommissionen utvecklas till att innefatta svenska skolforskare och företrädare för professionen. Kommissionen ska arbeta i dialog med riksdagens partier. Kommissionen ska lägga fram förankrade och vetenskapligt underbyggda förslag för exempelvis metodutveckling, klassrumsnära forskning, stärkt ledarskap och jämlikhet i skolsystemet.
 • Alla skolor ska vara bra skolor. Resurser till skolor ska fördelas efter behov. Särskilda insatser ska riktas mot skolorna med allra sämst resultat. Vi vill ha ett samarbete för bästa möjliga skola. Staten behöver vidga sitt fokus från kontroll till stöd, från att mäta till att utveckla.
 • Alla elever ska få gå i skolor med bra arbetsmiljö och ändamålsenliga lokaler. Ett stöd införs för att medfinansiera investeringar i bra arbetsmiljö i klimatsmarta skolbyggnader med moderna läromiljöer.
 • Satsningar på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa, något som särskilt drabbar flickor och unga hbtq-personer.
 • Tillgången till bra skolbibliotek ska säkras.

Alla barn i förskolan har rätt att bli sedda, till tid för lek och pedagogiska utmaningar. Barn som har gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan. Detta gäller särskilt de barn som har föräldrar med kort utbildning eller barn med tuffa uppväxtvillkor.

 • För att höja kvaliteten i förskolan ska barngrupperna minska.
 • Alla barn ska börja i förskoleklass som är en viktig brygga mellan förskola och grundskola.

Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara några årtionden sedan. I dag krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer komplext och kunskapsintensivt samhälle. Dagens och framtidens arbetsliv och samhälle kräver gedigna kunskaper av alla.

 • Alla ungdomar som inte fyllt 18 år ska gå en gymnasieutbildning. Eleverna ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen och utvecklas efter sina förutsättningar. Avhoppen från gymnasieskolan ska minska genom nationella mål och genom en gemensam strategi mellan stat och kommun.
 • Stärk yrkesprogrammen genom att göra dem högskoleförberedande och genom att göra om dem till yrkescollege i samverkan med arbetslivet.
 • Ett estetiskt ämne ska ingå i alla gymnasieutbildningar.

Relaterade nyheter

En jämlik skola för alla barn

Gärna SM i skola – men utan ett B-lag, Sabuni

Vad är valfrihet värt utan mångfalden?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter