En jämlik skola för alla barn

En jämlik skola är bättre för både eleverna och samhället i stort. Med mer resurser och rätt insatser går det att komma till rätta med ojämlikheten och segregationen i svensk skola. Regeringen presenterar idag fler förslag för en mer jämlik skola.


– Skolan och förskolan ska ge alla barn och unga en bra start i livet, oavsett var man bor eller vilka föräldrar man har. Vi kan inte acceptera ett samhälle där barn får olika livschanser beroende på vilken skola de går i. Miljöpartiet har jobbat länge för att öka jämlikheten i svensk skola. Idag tar vi ytterligare viktiga kliv framåt mot det målet, säger Miljöpartiets skolpolitiska talesperson Annika Hirvonen.

Regeringen har visat att det går att höja resultaten i skolan med hjälp av rätt insatser. I höstbudgeten för 2022 föreslår vi ännu fler insatser för att öka jämlikheten  få fler utbildade lärare och höja kunskapsresultaten.

En starkare rustad skola efter pandemin

Alla barn och elever ska, trots pandemin, kunna vara trygga med att de får den utbildning de har rätt till.

Regeringen vill därför förstärka det statliga stödet till skolan med ytterligare en miljard kronor för 2022. Resurserna ska bland annat användas till att öka undervisningstiden och ge mer stöd till de elever som behöver det.

En mer jämlik förskola och skola

Ska fler elever lära sig mer och kunskapsresultaten fortsätta uppåt behöver skolan bli mer jämlik. Idag lägger regeringen fram ett stort antal reformer för ökad jämlikhet i skola, förskola och fritidshem. Här kan du läsa om flera av de förbättringar och stöd som föreslås.

Minskad skolsegregation med reformerat skolval

Skolvalet ska utvecklas och bli mer rättvist för alla elever genom att införa ett gemensamt skolvalssystem med förändrade urvalsgrunder. Urvalssystemet ska gälla för både kommunala och fristående skolor.
För att öka jämlikheten i skolan vill regeringen även åstadkomma en mer allsidig social sammansättning av eleverna på skolor och i undervisningsgrupper.

Nytt statsbidrag till förskolan

Regeringen vill införa ett nytt stort statsbidrag till förskolan, genom att slå ihop tidigare statsbidrag. Det minskar den administrativa bördan för kommunerna. Vi i Miljöpartiet har kämpat hårt för att se till så att mer av pengarna går till de med störst behov. Bidraget ska bland annat användas till mindre barngrupper i förskolan.

Regionala kvalitetsdialoger

Staten behöver ta ett större ansvar för skolans utveckling och finnas närmare de som driver skolorna. Regeringen föreslår därför att införa regionala kvalitetsdialoger för att kunna möta behoven, och bidra till att motverka regionala skillnader mellan förskolor och mellan skolor.

Undervisning i nationella minoritetsspråk

På grund av lärarbristen får inte alla elever som har rätt till det tillgång till undervisning i nationella minoritetsspråk. Regeringen ser därför behov av en nationell samordning av undervisningen i nationella minoritetsspråk.

Ämnesbetyg i gymnasiet

Regeringen har föreslagit att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan. Ämnesbetyg kan ge bättre förutsättningar för ett fördjupat lärande och lärande över tid innan avgörande betyg sätts. Det är en viktig reform för att betygen bättre ska spegla elevernas kunskaper, och minska den stressrelaterade psykiska ohälsan bland unga.

Högskolebehörighet på yrkesprogram

En till  bra reform som Miljöpartiet drivit länge är att göra yrkesprogrammen mer attraktiva. Söktrycket har nämligen sjunkit till de gymnasiala yrkesprogrammen, trots att efterfrågan är stor från arbetsmarknaden. För att öka intresset för yrkesprogrammen vill regeringen att alla elever som väljer ett yrkesprogram ska vara garanterade att kunna läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskolan om de vill.

Nationellt professionsprogram

Alla barn och elever har rätt att möta kunniga och kompetenta lärare och förskollärare under sin skolgång. Regeringen inför steg för steg ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare för att förbättra kompetensutvecklingen och få fler att vilja bli lärare. Genom programmet kan yrkesgruppernas attraktivitet öka och deras tillgång till kompetensutveckling under yrkeslivet säkras.

Regeringen vill ge ytterligare resurser från 2023 för att slutföra implementeringen av det nationella professionsprogrammet.

Extra studietid och lovskola

Alla elever har inte samma möjlighet att få hjälp med skolarbete hemma. Därför föreslår regeringen att de elever som vill ha hjälp med läxläsning även ska få det utanför ordinarie undervisningstid och att lovskolan ska utvidgas.

Mer pengar flyttas till Likvärdighetsbidraget

Likvärdighetsbidraget ser till att mest resurser går till elever med störst behov. Likvärdighetsbidraget är ett stöd som Miljöpartiet drivit fram och som nu växer ytterligare. Ökningen kan bland annat användas för att höja kvaliteten och stärka jämlikheten i fritidshemmet.

Läs mer på regeringen.se. 

Relaterade nyheter

MP: Stöd till hushållen och minskad barnfattigdom

Nu får kulturskolan tillbaka sina pengar

Fler böcker i förskolan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter