Långaskärr

I flera kommunala översiktsplaner (ÖP) och i naturvårdsprogram har Långakärr pekats ut som ett viktigt tätortsnära rekreationsområde.
I den nu gällande ÖP står bland annat i visionen för 2030: ”I Långakärrdalen är landskapsbilden lantlig, medan övriga delar till stor del är skogsbevuxna.”
”Området är flitigt använt i undervisningssyfte av stadens förskolor och skolor.”
”Området utgör en betydelsefull del i grönstrukturen Karlshamn”
”Ingen ny bebyggelse har fått tillkomma, detta för att säkerställa området som ett tätortsnära rekreations- och friluftsområde.”
När ÖP anger hur denna vision ska uppnås står det ”Undvik exploatering som kan skada den lantliga landskapsbilden. Ny bostadsbebyggelse får ej tillkomma.”
Trots dessa ganska tydliga ord har det efter antagandet av ÖP 2030 tillkommit bostadsbebyggelse i området.
Det finns dessutom risk för att ytterligare bebyggelse kan tillkomma då förhandsbesked har lämnats om att ytterligare två hus får byggas.
Lite längre ner under rubriken ”Hur når vi dit?” vid behandlingen av Långakärr i ÖP 2030 står det ”Utred möjligheterna att avsätta delar av området som naturreservat”.
Mot bakgrund av dels att ÖP:s skrivning om att inte tillåta bebyggelse uppenbarligen är möjlig att kringgå och dels att kommunfullmäktige genom antagandet av ÖP uttalat att ett sätt att nå ett bra skydd för området är att skapa ett naturreservat förslår vi att kommunfullmäktige fattar beslut om att utreda möjligheterna att avsätta hela eller delar av Långakärr som ett naturreservat.

Karlshamn 2016 01 26
Miljöpartiets fullmäktigegrupp

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: