Miljöpartiet de grönas i Kil yttrande över förslaget till översiktsplan för Kils kommun

Miljöpartiet de grönas i Kil yttrande över förslaget till översiktsplan för Kils kommun

Miljöpartiet de gröna i Kil (MP) ser positivt på att hänsynen till miljö och natur samt möjligheten till rekreation lyfts fram på olika sätt i förslaget till översiktsplan. Emellertid ligger den politiska målsättningen att öka befolkningen till grund för viktiga delar av den föreslagna markanvändningen, t ex nya industriområden och bebyggelse öster om Nedre Fryken. Detta kan antas påverka miljö och natur samt många kilsbors livskvalité negativt. MP anser därför att en noggrann analys av för- och nackdelar med en ökande befolkning bör tas med i förslaget till översiktsplan.
Ökande befolkning ?
Den politiska målsättningen att befolkningen i Kils kommun ska öka från 11 800 till 12 500 invånare påverkar viktiga delar av markanvändningen, t ex nya industriområden och bebyggelse öster om Nedre Fryken. Detta kan antas påverka miljö och natur samt många kilsbors livskvalité negativt. MP anser därför att en noggrann analys av för- och nackdelar med en ökande befolkning bör tas med i förslaget till översiktsplan. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en undersökning studerat för- och nackdelar med en ökande befolkning i en kommun. Slutsatsen blev att det inte är självklart bra med en befolkningsökning utan att det bästa generellt sett är om kommunen har ett stabilt befolkningstal (se NWT 2014-11-13, s. 5). Av stort intresse är vidare utvecklingen i Munkfors kommun som har drygt 4 000 invånare. Kommunen utmärker sig för god ekonomi och en bra skola trots sin litenhet. MP anser självklart att Kils kommun på bästa sätt ska ta hand om de personer som väljer att bosätta sig i Kil. MP anser dock att det finns anledning att fundera över om ökad befolkning är en bra politisk målsättning.

Nya bostäder ?
Nya bostäder kan enligt förslaget byggas i området öster om nedre Fryken till och med Örnäs. MP motsätter sig detta. MP tycker däremot att det vore bra med fler bostäder i de små orterna med tågstationer och fler lägenheter i centrala Kil.

I förslaget till översiktsplan anges att det råder bostadsbrist i Kils kommun. Påståendet kan diskuteras. Kommunen har under en 20-årsperiod lagt ner mycket stora personella och ekonomiska resurser på att ett av de mest attraktiva bostadslägena, Lövenstrandsområdet, ska bebyggas med bostäder. Trots detta stod den 11 februari 2017 ett stort antal tomter osålda i området. I områdena Skommita, Tallåsen och Runnevål stod sju tomter osålda. I Viksta by var i stort sett alla tomter osålda. Intrycket är att det är Kils kommuns politiska målsättning om en ökande befolkning och inte efterfrågan på bostäder som varit drivande i Lövenstrandsprojektet. MP tycker att det vore intressant att veta vad kommunens satsning i Lövenstrandsområdet i reda pengar kostat kilsborna genom åren. Målsättningen om en ökande befolkning styr i förslaget till översiktsplan planläggningen för nya bostäder (se förslaget s. 12). MP är negativ till detta. MP anser att planläggningen för nya bostäder ska ske för att tillgodose en verklig efterfrågan på nya bostäder. Om det finns en verklig efterfrågan av nya bostäder så finns enligt MP:s uppfattning ingen anledning att använda så mycket av den kommunala förvaltningens kraft för marknadsföring av nya bostadsområden. Det finns då inte heller någon anledning att offra mark som är värdefull för rekreation, miljö och natur för nya bostadsområden. Bostäderna kan då byggas i andra områden (såsom Norra Kilslund) och sk attraktiv mark sparas för samtliga kilsbors behov av rekreation och god miljö. Den kommunala kraften kan användas för att göra livet bra för de kilsbor som redan finns i kommunen – att ta hand om det vi redan har. Det torde finnas ett verkligt behov av mindre och centralt belägna lägenheter till rimlig hyra. Enligt MP:s uppfattning är den satsning som skett på sådana bostäder bra. Om marknaden så tillåter bör denna satsning fortsätta. MP ställer sig däremot negativt till nya villaområden i attraktiva natur- och rekreationsområden. Vidare saknas i förslaget till översiktsplan ett underlag för påståendet att planberedskapen är dålig vad gäller bostäder och verksamheter.

Kollektivtrafik
MP ser positivt på målsättningen att rädda de små tågstationerna i kommunen. Vi anser också att kommunen bör verka för att Värmlandstrafik och SJ samordnar sin trafik på ett bättre sätt än idag.

Levande landsbygd
MP ser mycket positivt på idéerna om landsbygdsutveckling i kommunen. En levande landsbygd är bra både för de som bor på landsbygden och tätortsbor som besöker landsbygden av olika skäl. En beredskap för planläggning för bostäder i byarna med tågstationer är värdefull. Givetvis är en förutsättning för utveckling att tågen stannar vid stationerna. I Kils kommun har jordbruket och det öppna landskapet en avgörande betydelse för landsbygdens attraktionskraft. MP stöder tanken att kommunen skulle kunna ha en samordnande roll när det gäller att hålla marker som riskerar att växa igen öppna, se s. i förslaget till översiktsplan. MP får hänvisa till Naturskyddsföreningens i Kil skrift "Öppna landskap i Kils kommun”, 1990, s.43. Utvecklingen av landsbygden får inte ske till priset av en förstörd naturmiljö. Kommunens sjöar är en mycket stor tillgång för landsbygden. MP anser därför att stränderna i kommunens sjöar bör skyddas från bebyggelse. Att försämra möjligheten till rekreation och naturupplevelse på landsbygden är som att såga av den gren man sitter på. Strandskyddet bör värnas och tillgängligheten till sjöarna i kommunen bör – som anges i förslaget till översiktsplan – öka. Det är MP:s övertygelse att dessa krav går att förena med önskemålet om en levande landsbygd.

Natur och miljö samt rekreation
MP ser med glädje på den centrala roll hänsynen till natur och miljö har i förslaget till översiktsplan. Exempelvis är det som anges om tätortsnära skogar, samordning av placering av telemaster samt satsning på laddstolpar för elbilar positivt. En bra naturmiljö är av betydelse för många kilsbors behov av rekreation. Frykstahöjden har numera
ibland så många besökare att det nästan uppstår parkeringsproblem. Enligt förslaget till översiktsplan ska Frykstahöjden inte bebyggas utan sparas för rekreationsändamål, vilket är mycket positivt. Även området mellan Frykstahöjden och Nilsby har stora naturvärden. Vandringsleden mellan Frykenbaden och Örnäs torde vara en av de vackraste i Värmland. MP anser att ytterligare bebyggelse i området öster om Nedre Fryken inte bör tillåtas – i vart fall inte utanför de områden som redan är planlagda. Vi motsätter oss bestämt att ett nytt bostadsområde planläggs vid Örnäs. Istället bör området öster om Nedre Fryken i sin helhet avsättas för rekreationsändamål.

För Miljöpartiet de gröna i Kil
Lars Nyberg
ordförande

Relaterade nyheter

Kil, 7 oktober 2019

Miljöpartiet i Kils yttrande över förslag till Fördjupad översiktsplan Nedre Fryken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter