Miljöpartiet i Kils yttrande över förslag till Fördjupad översiktsplan Nedre Fryken

Miljöpartiet i Kils yttrande över förslag till Fördjupad översiktsplan Nedre Fryken

Miljöpartiet i Kil har tagit del av förslaget till Fördjupad översiktsplan Nedre Fryken som är utställd fram till 23 mars 2018. Partiet lämnar här sitt yttrande.
Planområdet är inringat från Säbytorp på västra sidan Nedre Fryken och följer hela strandlinjen runt om till Örnäs på den östra sidan med intilliggande strand- och markområden. Det är ett omfattande förslag som inrymmer nybyggnad av 700-800 bostäder samt verksamhet av annat slag i tre s k Verksamhetsområden. Fryksdalen är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet och kulturvärden skall särskilt skyddas. Det innebär att aktuellt planområde för Nedre Fryken skall hanteras mycket varsamt.

Miljöpartiet i Kil är kritiskt till grundtanken i förslaget om att kommunen ska planera bostäder som ett verktyg för att kunna växa till 12500 invånare. Om Kils kommun sköter sina uppgifter och är en attraktiv kommun, och klarar av integrationen av många nyanlända, kan invånarantalet växa och ställa krav på fler bostäder. Men att som i förslaget föreslå 700-800 nya bostäder bara runt Nedre Fryken framstår som oproportionerligt. MP anser att en förtätning av kommunens tätorter är att föredra framför att ta nya marker i anspråk.

Vi anser inte att det är rimligt att fullfölja och anta en plan med en sådan omfattning i ett känsligt område med varierat växt- och djurliv och omtyckta strövområden för alla besökande liksom för de redan boende i området. I område Fryksta finns Kils vattentäkt och vi vill peka på att det pågår en utredning och förslag på att Kils reservvattenförsörjning skall hämtas från ytvattnet i Nedre Fryken inom det skissade planområdet. Vattenförsörjning är en av kommunens allra viktigaste verksamheter som inte får utsättas för några risker. Kil är känt för sina ravinområden och därmed ras- och skredrisk med anledning av lösa jordlager. Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, har angivet ett antal erosionskänsliga delar inom planområdet som för Miljöpartiet bl a pekar på planområdets känslighet och därför inte är lämpligt för exploatering av föreslagen omfattning.

Miljöpartiet vill därför:
Att bostadsbyggandet inom planområdet begränsas betydligt utifrån förslaget.
• Att föreslagen stug- och hotellbyggnad inom ”Höjda”, Verksamhetsområde 2, stryks från planen, dels av säkerhetsskäl för Kils vattentäkt och för den tilltänkta reservvattenförsörjningen då det inte får riskeras ytterligare störningar i skyddsområdet och dess närliggande mark för Kils vattenförsörjning, dels för att Höjda ska reserveras för natur- och friluftsliv.

• Att Örnäsområdet inte exploateras utan förvaltas som ett tätortsnära vildmarksområde, tillgängligt för allmänheten med fortsatt lämplig varierad skog med inslag av löv, barr och där raviner och branter gynnar ett rikt djur- och fågelliv.
• Att Frykstaområdet, Verksamhetsområde 2, inte exploateras, där nu befintlig Kils vattentäkt är belägen, och där reservvattenförsörjning planeras tas från Nedre Frykens ytvatten (rapport 20170609).
• Att hela Hannäsområdet planeras så allmänheten ges tillträde till stränderna, att hästverksamheten får det utrymme som krävs. Höghus med 10 våningar känns som malplacerat i den här delen. Sanering måste göras noggrant där människor ska bygga och bo och där djur skall vistas.
• Att stränderna inom planområdet generellt hålls tillgängliga för allmänheten.
• Att den föreslagna planen går i fel riktning mot flera av våra nationella miljökvalitetsmål. Vi vill därför att effekten på följande miljömål utreds: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, levande skogar, ett rikt växt och djurliv, god bebyggd miljö.

Kil 2018-03-23
Styrelsen för Miljöpartiet i Kil
Ordf Lars Nyberg

Relaterade nyheter

Kil, 7 oktober 2019

Miljöpartiet de grönas i Kil yttrande över förslaget till översiktsplan för Kils kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter