Reservation dp Margaretahemmet

Ärendet om detaljplan för Margaretahemmet är uppe för andra gången då den först antagna planen blev upphävd av mark- och miljööverdomstolen.

Miljöpartiet har yttrat sig om förslag till detaljplan för denna fastighet i förra skedet av planprocessen. Liksom förut anser vi att planen, trots de justeringar som nu gjorts efter domen från Mark och miljööverdomstolen, har flera brister.

Den föreslagna exploateringsgraden av denna natur- och kulturmiljökänsliga fastighet anser vi är för hög.  Den forcerade processen där exploatören tillåtits välja egna konsulter för att göra vissa utredningar som den antikvariska konsekvensanalysen, kan ha bidragit till de brister som ännu kvarstår i planen.

Vi gläds självklart åt att strandskyddet nu respekteras och förutsätter att stranden vid sjön Valloxen nu görs tillgänglig för allmänheten med en spång över biotop-sänkan mot Tallbacken. Vi efterlyser dock en siktanalys, där konsekvenserna av den föreslagna byggnationen på tomten vid Margaretahemmet från Särsta-badets sida av sjön utreds.

Vi välkomnar som tidigare sagts att Margareta-skolan byggs ut, men noterar att friytorna för skolbarn fortsatt kommer att vara begränsade i relation till Boverkets riktlinjer. En god pedagogisk utemiljö kan inte förutsättas ske på en annan fastighetsägares (HSB) tomt utan att en skriftlig överenskommelse om detta finns mellan markägarna.

Beskrivningen av trafiklösningen inom området är fortsatt motsägelsefull och måste förtydligas för att garantera en god och säker trafikmiljö, särskilt som barn berörs. Den föreslagna utbyggnaden av Margaretahemmet kommer per automatik att innebära en kraftigt utökad trafik. Därför borde kommunen ha utrett för- och nackdelar med olika väghållarskap, enskilt eller kommunalt, för infartsvägen till detta bostadsområde på längre sikt.

MP anser vidare att park- och odlingsområdet utanför de gamla huvudbyggnaderna ska bevaras och skyddas. Detaljplanens bör-krav i detta avseende borde ha ställts som skall-krav.

Avslutningsvis anser vi att detaljplanen är något otydlig vad avser användningen av den gamla huvudbyggnaden som idag främst tjänar som privat vårdcentral. Kommer denna verksamhet att få finnas kvar eller är det främst skolans behov och ett seniorboende som planen syftar till.

Rolf Samuelsson (MP)

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: