Angående förhandlingar om bostadsbyggande med staten. 20171008

Lyssna

På ett medlemsmöte, som föregicks av information från statens förhandlare Johan Edstav, gav medlemmarna miljöpartiets representant i förhandlingen ett medskick om hur de vill att förhandlingen kan styras.

  1. MP håller fast vid det detaljplanprogram som tagits fram för Nydal (dock ej ännu antaget). Det sätter tak för hur många bostäder som kan byggas i området och var.

  2. MP anser att en småstad inte bör innehålla hus med våningstal som överstiger 6-7 våningar.

  3. MP står fast vid och vill särskilt betona att alla tidigare antagna styrdokument som t.ex. grönstrukturplanen, kulturmiljöprogram och VA-strategi fortsätter att gälla. Alla beslut om framtida exploateringar måste rymmas inom den ram som definieras i dessa strategier.

  4. För att kunna ta närmare ställning till ett visst antal bostäder i Nydal och Alsike vill MP se planeringsunderlag i form av tydliga kartor med områdesgränser och våningshöjder, liksom analyser av vad denna exploatering och inflyttning får för konsekvenser för kommunens ekonomi och social hållbarhet. Hur ser tidplanen ut för de olika etapperna?

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: