Budgetdebatt i Kommunfullmäktige

Budgetdebatt i Kommunfullmäktige 28 september 2023

På Kommunfullmäktiges budgetdebatt den 28 september 2023 valde Peter Bergkvist att kommentera styrets (KNU, KD och SD) budgetförslag som helt saknade målsättningar på klimatområdet. MP hade inför mötet inkommit med flera yrkanden som bland annat handlade om att Knivsta måste öka takten i arbetet med att åstadkomma en hållbar utveckling, med en tydlig ambitionen att

  1. nå klimatmålen, bland annat genom att minska våra samlade koldioxidutsläpp,
  2. rusta Knivsta inför kommande klimatförändringar,
  3. genomföra insatser som gynnar den biologiska mångfalden.

Budgetdebatten blev lång och ordföranden fick flera ggr avbryta för att be några ledamöter att hålla sig till ämnet. Hela mötet fick också förlängas.

Peter lyfte vikten av att tydliggöra kommunens ansvar kring att nå klimatmålen. Det finns internationella och nationella klimatmål och det är väldigt svårt att förstå varför inte Knivsta ska ha tydliga klimatmål. Det räcker inte med att bara hänvisa till Agenda 2030 eller att vi har avgett ett regionalt hållbarhetslöfte. Vi måste tala om vad just Knivsta behöver göra för att åstadkomma en hållbar utveckling. Få kommunmedborgare vet t ex att Knivsta har en egen koldioxidbudget och än färre vet vad den innebär. Det är viktigt att den används på ett sätt som gör oss medvetna om våra klimatavtryck. När andra kommuner nu arbetar intensivt med klimatanpassning står Knivsta helt utan tydliga ambitioner. MP anser att vi ska ha ett särskilt inriktningsmål för detta arbete.

När det gäller insatser som gynnar den biologiska mångfalden så återkom Peter vid ett par tillfällen till att det förmodligen finns en samsyn kring betydelsen av att vi behåller, underhåller och utvidgar viktiga centrala grönområden i Knivsta. Grönområden är positiva ur flera aspekter, t ex för klimatanpassning, biologisk mångfald men även för trivsel och rekreation. Här kan det kan ändå uppstå intressekonflikter. Till exempel vill de styrande partierna ha fler centrala pendlarparkeringar som riskerar att undantränga ytor som är eller kan bli lämpliga grönområden.

Peter lyfte vidare att Knivsta måste säkerställa en hållbar stadsbebyggelse genom att ställa tydliga krav på byggherrar vid försäljning av kommunal mark samt att vi vill se solceller på alla nya tak och på byggnader som genomgår större renoveringar.

Peter välkomnade styrets nya inriktningsmål om att barngruppernas storlek ska minska. MP har också föreslagit detta och Peter föreslog att det används en tydlig indikator för att följa upp det målet. Skolverket har officiell statistik som kan användas för detta. Knivsta ligger idag tyvärr både över rikssnittet och över Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan.

När det kom till budgettekniska frågor föreslog Peter att Knivsta bör utnyttja den så kallade resultatutjämningsreserv som just är avsedd att användas under tider med sämre ekonomisk tillväxt (som är fallet nu). Förutom att motverka kraftiga nedskärningar i kärnverksamheten, det vill säga vård, skola och omsorg, så är det viktigt att inte senarelägga planerna på en cykelväg från Vassunda till Flottsund utmed väg 255. Att senarelägga dessa planer riskerar att förlänga den usla trafiksäkerheten för cyklister på sträckan.

För att underlätta inriktningsmålet om en långsiktig ekonomi i balans tog Peter upp MPs tidigare förslag om att kommunen bör öppna för tomträtter som alternativ till utförsäljning av kommunal mark vid nybyggnation. Tomträtter kan förbättra kommunens ekonomiska uthållighet genom en större långsiktighet och förutsägbarhet för den kommunala budgeten.

När den allmänna budgetdebatten var slut fortsatte debatten om de olika nämndernas budgetar efter en kort redovisning av respektive nämndordförande. Under Samhällsutvecklingsnämnden lyfte Peter bland annat vikten av att det avsätts resurser för det viktiga arbetet med att underhålla och hävda reservatet Gredelby hagar. Detta arbete sker idag till stor del med hjälp av frivilliga insatser från några få personer som varje år bland annat röjer vegetation. Vill man att Gredelby hagar fortsatt ska vara en viktig livsmiljö för många arter och för biologisk mångfald så behöver det avsättas medel för detta arbete.

Se webbsändningen från mötet här. Se även våra kommentarer och yrkanden på kommunstyrelsens (dvs styrets) förslag till budget MP mål och budget 2024_slutlig.

Vid omröstningen blev det som väntat så att KNU, KD och SD med en rösts övervikt fick igenom sitt förslag till budget. MP reserverade sig mot beslutet.

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter