Genomtänkt samhällsplanering - Kommunen måste ta taktpinnen!

Låt tätorten Knivsta utvecklas till ett levande centrum med handel, service och naturliga mötesplatser för alla. Vi vill ha varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer och bibehållen småstadskaraktär. Helhetssyn, mänsklig skala, god arkitektur och hållbara materialval får inte bortförhandlas. Kommunen ska ta fram planer för hur samhället ska utvecklas och exploatörer bjudas in i ett senare skede med idéer om hur detta ska lösas i detalj och på kvartersnivå. Planer behöver också tas fram för hur hela kommunen, utanför tätorterna, ska utvecklas, viktigt är att värna odlingsbar mark vid exploateringen.

Det behövs en tydligare plan för hur grönytor säkras när staden förtätas. Möjlighet till stadsnära odling ska integreras i de nya stadsdelarna. Grönskan påverkar människors hälsa, gör staden trivsam, tillför många ekosystemtjänster som t.ex. minskad sårbarheten vid torka och skyfall. Vi vill fortsätta utveckla å-rummet även söder ut till ett attraktivt område för rekreation, sociala möten och ett rikt djur- och växtliv. Mer natur bör också skyddas, tex som reservat.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: