Klimatet - allas ansvar!

Klimatet på jorden förändras. Det påverkar alla länder genom ett nytt och extremare väder. Knivsta måste ta ansvar för att bromsa växthuseffekten genom hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030. Det handlar t.ex. om hur vi upphandlar och hur människor transporterar sig. Knivsta ska bli koldioxidneutralt i all egen verksamhet och kommunens fordon ska vara fossilbränslefria. Vi vill arbeta för att bli Sveriges klimatsmartaste småstad.

Vi måste samtidigt förbereda oss för återkommande extremväder. Det handlar om att planera nybebyggelse och förtätning så att t.ex. stora regnmassor och ihållande hetta kan hanteras. I båda fallen är strategiska grönytor såsom träd, gröna innergårdar och våtmarker nödvändiga. Den lokala försörjningen av rent vatten och mat, men även av energi måste öka. Likaså måste det finnas en reservplan för viktig infrastruktur såsom fungerande avloppssystem och avfallshantering. Det krävs en kommunal plan för hur den lokala beredskapen ska öka.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: