Valmanifest

Valmanifest 2022 – 2024

 

För ett grönare Knivsta!

Miljöpartiets politik har sin grund i solidaritet med kommande generationer, med naturen och det ekologiska systemet och världens alla människor.

Vi ser möjligheter men även stora utmaningar i vår samtid. Vi vill genomföra en politik i samklang med Agenda 2030, där det är lätt att leva klimatsmart och där vi har en hållbar samhällsbyggnad och där invånarna i Knivsta får en god social välfärd.

Miljöpartiet är en röst för natur- och miljöfrågor samt social omtanke. Vi är ett samarbetsparti och vi söker breda politiska lösningar för att Knivsta ska bli en långsiktigt hållbar och jämställd kommun.

Vi vill ha god kvalitet i det kommunala kärnuppdraget med skola och omsorg. Det är viktigare än låg skattesats.

Enkelt och hållbart resande

• En cykelväg till Uppsala längs med 255:an ska byggas.
• En cykelväg längs med järnvägsspåren till Bergsbrunna ska byggas nu. Det krävs så lite och ger goda möjligheter till arbetspendling.
• Tåg och övrig kollektivtrafik ska vara lättillgänglig, billig och pålitlig.
• Ett resecentrum, med vänthall och möjlighet till kafé och kiosk ska byggas.
• Snabbladdare för elbilar ska finnas på lämpliga ställen och i tillräcklig mängd för att möta behoven.

Knivsta bygger för framtiden

• Knivsta växer snabbt. Utvecklingen ska ske i en rimlig takt och värdefulla naturmiljöer ska skyddas. Det ska vara enkelt för medborgare att delta i utvecklingen genom möjlighet att påverka tidigt i processen.
• För att få långsiktiga intäkter och gynna varierade upplåtelseformer ska kommunen även hyra ut mark.
• Vid utförsäljning av mark ska tydliga krav kombinerade med kännbara viten ställas på miljö- och klimatvänligt byggande och på byggnadernas utseende.
• Planering ska ske så att alla, oavsett ålder eller funktionsvariation, kan ta del av samhällets utbud.
• Solceller ska sättas upp på kommunala byggnader.
• Knivstas koldioxidanalys ska uppdateras och en handlingsplan för att minska utsläppen ska göras.
• Lokala matproducenter ska gynnas. Detta bidrar till att öka självförsörjningsgraden av livsmedel. Jordbruksmark eller annan mark som kan användas till livsmedelsproduktion ska inte bebyggas.
• En större stadspark ska anläggas i Knivsta.
• Företag ska ges god information och bra förutsättningar från kommunen att   bedriva hållbar verksamhet

Tillgängliga grönområden med hög biologisk mångfald​

• Mer av kommunens skogar och mark ska skyddas i form av naturreservat. Det främjar friluftsliv och ökar den biologiska mångfalden.
• Ja till en vandringsled runt Säbysjön.
• Nej, till ett industriområde söder om Nor som förstör värdefull natur- och jordbruksmark.
• Små naturliga grönområden bland bostäder ska skyddas från exploatering.
• Natur och kulturmiljön runt Boängsvägen ska skyddas genom att områdesbestämmelser inrättas.

Barnen – vår framtid

• Alla barn ska få en bra skolgång. Kvaliteten är viktigare än låg skattesats.
• Extra stöd ska sättas in tidigt för de som behöver, så att alla kan lyckas.
• Elevhälsan ska utökas för att motverka den ökande psykiska ohälsan.
• Förskolegrupperna ska minska i storlek, särskilt för de yngsta barnen. Skolverkets rekommendation om max antal barn ska vara vägledande för Knivsta.
• Ja till friskolor, nej till marknadsskolor med vinstuttag.
• Skolbarn ska kunna nyttja befintlig skolskjuts gratis, vid val av annan skola än den tilldelade.

Fritid med livskvalitet till alla

• Föreningslivet ska underlättas genom en god dialog med kommunen. Egna initiativ gällande fritids- och kulturaktiviteter ska stöttas.
• Fler fotbollsplaner ska anläggas.
• En parkourbana, skatepark eller annat som även passar lite äldre barn ska anläggas i kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade nyheter

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter