Våra politiska förslag

Våra politiska förslag

 

Knivsta en klimatsmart småstad!

 • Miljöpartiets politik har sin ideologiska grund i solidaritet med naturen och det ekologiska systemet, med kommande generationer och världens alla människor.
 • Vi ser utmaningarna i vår samtid och vill genomföra en hållbar politik där invånarna i Knivsta får en god och varaktig social välfärd, en hållbar samhällsbyggnad där grönytor prioriteras och där barn och vuxna kan erbjudas en giftfri vardag och god psykosocial hälsa.
 • Miljöpartiet kommer att fortsatt vara en röst för natur- och miljöfrågor samt social omtanke i vår kommuns demokratiskt valda församlingar. Vi är beredda att samverka över blockgränserna för att Knivsta ska bli en långsiktigt hållbar och jämställd kommun.
 • Under den innevarande mandatperioden, då vi suttit i opposition, har miljö och klimatarbetet halkat efter i vår kommun. Framförallt för att kommunen tappat kompetens och nyckelpersoner, inom miljöområdet. Många goda projekt och strukturellt arbete har runnit ut i sanden. Vi vill ändra på det och sätta dessa frågor i fokus genom att kommunens Mål och Budget utgår från FNs hållbarhetsmål (Agenda 2030). Knivsta ska visa vägen!

 

Genomtänkt samhällsplanering – Kommunen måste ta taktpinnen!

 • Ingen mer frimärksplanering i Knivsta. Kommunen ska ta fram planer för hur samhället ska utvecklas och exploatörer bjudas in i ett senare skede med idéer om hur detta ska lösas i detalj och på kvartersnivå.
 • Knivsta behöver en stadsarkitekt för att garantera en hållbar bebyggelseutevckling, med hög arkitektonisk kvalitet och god
 • helhetsverkan.
 • Vi ska bygga i mänsklig skala i Knivsta. Hus utanför stationernas omedelbara närhet bör inte byggas högre än fem våningar.
 • Skydda värdefulla naturområden från exploatering, viktiga stadsnära områdens ska särskilt beaktas.
 • Värna den biologiska mångfalden: Tydliga grönstråk, ekodukter över vägar, planteringar med insektsvänliga växter.

 

En skola och förskola där alla kan lyckas

 • Personaltätheten i Knivstas skolor och förskolor ska öka med kompetent personal med goda arbetsvillkor.
 • Sätt in extra stöd tidigt så att alla kan lyckas.  Samverka med lokalt näringsliv och föreningar med målet att alla ungdomar i årskurs 9 – 2 på gymnasiet får möjligheten att sommarjobba.
 • Satsa på barns och ungas hälsa t.ex. genom att kommunen vidgar sitt samarbete med regionen kring ungdoms- och elevmottagningar.
 • Gör kommunens förskolor och skolor giftfria.
 • Våra kärnverksamheter måste få förutsägbara budgetramar och inte fungera som budgetregulator. Vi höjer hellre skatten än sänker kvalitén i vård, skola och omsorg.

 

Sjudande kultur- och fritidsliv

 • Kultur är utvecklande och miljösmart: Satsa på kulturskolan, biblioteken och värna vår kulturmiljö.
 • Föreningar som aktivt arbetar med jämställdhet och integration ska premieras.

 

Solidaritet och omsorg

 • Knivsta ska vara ett föredöme för mottagande av flyktingar, integration och rättvis handel.
 • Planera så att även äldre och personer med funktionsvariationer ska kunna ta del av samhällets utbud av service, kultur och grönområden.
 • Öka antalet hyresrätter i Knivsta kommun. Bygg lägenheter för människors olika behov och ekonomiska förutsättningar.

 

Närdemokrati – allas rätt att påverka

 • Öka insynen i hur beslut tas i kommunen så att fler väljer att påverka.
 • Gör det enkelt för medborgarna att delta i utvecklingen av Knivsta. Medborgardialogen ska vara tydlig och ske tidigt beslutsprocessen.
 • Tredimensionell modeller ska tas fram då strategiska områden planeras. Gärna med olika alternativ.

 

Gör det enkelt att leva hållbart

 • Stöd lokal produktion. Vässa upphandlingspolicyn, värna odlingsmarker vid exploatering, planera för stadsnära odling.
 • Öka andelen ekologiskt i kommunens kök till minst 50 %, vissa viktiga varor ska också vara rättvisemärkta.
 • Gör det enklare att välja att åka kollektivt och cykla, så fler väljer det istället för bil.
 • För att bli en ekologiskt hållbar kommun krävs tjänstemän med kompetens och mandat att driva det innovativa arbetet framåt. Återbesätt därför de strategiska tjänsterna inom hållbarhetsområdet.
 • Pröva nya robusta, kretsloppsanpassade alternativ till hantering av vatten och avlopp. Knivsta behöver en reservvattentäkt och alternativ till en centrering till Käppalaverket.

 

Klimatet – allas ansvar!

 • Knivsta ska bidra till att öka den nationella självförsörjningsgraden av livsmedel genom att stimulera samverkan mellan lokala aktörer i livsmedelskedjan.
 • Knivsta ska aktivt arbeta med hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030.
 • Knivsta ska bli koldioxidneutralt i all egen verksamhet och kommunens fordon ska vara fossilbränslefria.
 • Kommunen bör medverka till att snabbladdare för elbilar sätts upp, för att bidra till den nationella infrastrukturen för laddstationer.
 • Planera för och anpassa samhället för att klara svår torka, skyfall och annat extremt väder.

 

Några av kandidaterna till kommunfullmäktige. Jacob Risberg, Kerstin Umegård, Rolf Samuelsson, Mikaela Gönczi, Germund Sjövall och Sara Antell.

 

Träffa oss på Sågverkstorget lördagarna innan valet!
Eller besök vår Facebooksida: Miljöpartiet de gröna i Knivsta
eller vår hemsida: www.mp.se/knivsta

 

Relaterade nyheter

Skåne, 15 augusti 2022

”Sjukvården bör ta psykisk ohälsa på lika stort allvar som ett brutet ben eller ett dåligt hjärta”

Halland, 14 augusti 2022

En rättvis och snabb omställning

Skåne, 13 augusti 2022

Tidningen Syre uppmärksammar våra havsförslag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter