Röstförklaring Bygglov Virkesladan 200131

Röstförklaring Bygglov Virkesladan 200131

Röstförklaring i ärendet Gredelby 7:85, bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, lägenhetshotell och verksamhetslokaler


2017 antogs detaljplan för fastigheten Gredelby 7:85, dvs kvarteret Virkesladan i demokratisk ordning av kommunfullmäktige. Flera partier, inklusive Miljöpartiet, reserverade sig dock mot beslutet och föreslog istället att ärendet skulle återremitteras. Miljöpartiet hade under samråds- och planprocessen fört fram kritik både mot figurer och bilder i handlingen som vi ansåg missledande och mot den höga byggnadshöjd som tillåts på kvarteret. Vi ansåg att planen avvek på ett oestetiskt sätt mot omgivande byggnader, riskerade att skugga det torg som finns intill och dessutom stred mot den FÖP som gällde för området vid antagandet.
Vi är nu framme vid att bevilja bygglov till en byggnad som följer den antagna detaljplanen. Även om vi ännu inte är helt tillfreds med den byggnation som nu släpps fram, så vill vi inte störa den bygglovs process som dels bygger på ett demokratiskt fattat beslut och den bygglovsansökan som arbetats fram av den nya fastighetsägaren.  Miljöpartiet har därför valt att ställa sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till beslut och att därmed rösta för beviljandet av bygglov på fastigheten Gredelby 7:85.
För MP-Knivsta

Rolf Samuelsson

Nyheter på Röstförklaring Bygglov Virkesladan 200131

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter