Insändare grönytor

Insändare grönytor

Miljöpartiet anser inte att detaljplaneändringen av kvarteren norr om Gredelbyleden (Stabben, Taktegelet Gredelby 7:73, 7:74, 7:76 m. fl.) är förenlig med miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö eller med Knivstas vision för 2025 om det socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara samhället. Vi motsätter oss att denna planändring antas innan kommunen visat hur de nu ianspråktagna grönytorna ska kompenseras. Vi kommer därför att reservera oss mot att denna plan antas i kommunfullmäktige i februari.
Natur- och parkmark utgör viktiga inslag i stadsmiljön. De fungerar som gemensamma uterum för rekreation, lek och samvaro, något vi vet stärker folkhälsan och utgör en social dimension av den hållbara utvecklingen. Det handlar även om de lokalt viktiga funktioner naturmark kan leverera i form av vatten- och luftrening, lokal dagvattenhantering, bullerdämpning och klimatreglering. Grönstrukturer måste dock planeras översiktligt för att kunna leverera dessa ekosystemtjänster till oss människor. Man kan inte, som skett på Sågen, i frimärksplan efter frimärksplan, öka exploateringen utan att ha analyserat vad det ger för konsekvenser för helheten. I denna plan har man tagit närmare en hektar parkmark i anspråk för andra ändamål utan att planera för hur dessa grönytor ska kompenseras lokalt på annat håll.
Då Knivsta växer snabbare än vi tidigare förutsett har vi varit tvungna att planera för en betydligt större Högåsskola än vad som var tänkt från början. För att få till en större skolbyggnad, skolgård, tillhörande parkeringar och en omdragning av Lertagsvägen har därför parkmark tagits i anspråk. Att skolgården planeras bli relativt stor och få inslag av naturlig vegetation kan varken ersätta den planerade parken eller sättas i motsättning till denna. Vi anser att behovet av skolgårdar aldrig får ställas emot behovet av parker – båda behövs för stadens olika funktioner.
Det finns fortfarande en tomt osåld på denna del av Sågen. Denna tomt vid å-kanten skulle kunna avsättas till park. Här skulle man kunna bygga en lekplats, kraftsamla med bänkar och bord och kanske bygga en liten paviljong där man kunde samla information om områdets natur- och kulturhistoria. Platsen kunde utgöra en bas för natur- och kulturstudier mitt i staden.
När det gäller Sågenområdet är det vidare viktigt att kommunen försöker få till en konstruktiv dialog med Skanska och IKEA för detaljplaneringen av Bo Klok-området i norr så att en strandpromenad på Knivstaåns östra sida och en naturlig passage till Gredelby hagar och Trunsta träsk kan tryggas. Å-rummet fungerar inte bara som en ekologiskt viktig korridor mitt igenom samhället, den kommer även att få en stor betydelse för knivstabornas möjligheter till rekreation i närområdet. Inte minst kommer ett grönskande och tillgängligt å – rum att öka Knivstas attraktionskraft som ett samhälle man vill flytta till och verka i.
Miljöpartiet anser att det kommer att stå kommunen dyrt om man väljer att fortsätta att nedprioritera grönytor i staden till förmån för kortsiktiga intäkter vid tomtförsäljningar. Vi anser att långsiktiga värden här står på spel. Har vi råd att avsätta centralt belägen mark för parkeringar måste vi rimligtvis ha råd med grönytor.

Sara Antell, ordförande MP Knivsta och ledamot i Bygg- och miljönämnden
Kerstin Umegård, gruppledare MP Knivsta och ledamot i kommunfullmäktige

Nyheter på Insändare grönytor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter