Insändare Medborgardialog

Insändare Medborgardialog

Insändare publicerad i Knivstabygden 17/12 2014.
Medborgardialog viktigt i ett Knivsta som växer

 

För drygt en vecka sedan hölls ett samrådsmöte i kommunhuset där allmänheten bjöds in för att få svar på frågor och framföra synpunkter på ett förslag till detaljplaneförändring på Sågen. Intresset för hur två av de sista, ännu obebyggda kvarteren på Sågen ska utvecklas var mycket stort. Vi räknade till drygt ett femtital personer vid mötets början.

 

Det kom fram många viktiga synpunkter under kvällen som behöver tas omhand på ett bra sätt. Här fanns bland annat närboende som beskrev hur högre byggnader kommer att drabba dem. Karakteriserande för kvällen var ändå en mer allmän oro för hur en höjd exploatering och brist på helhetssyn på planering och utformning av bebyggelsen på Sågen påverkar Knivstas karaktär och hållbarhet.

 

Även själva formen för samrådet ifrågasattes. Det var utformat som ett påverkanstorg med utställda skärmar där planskisser och annat material fanns uppsatt och där besökarna själva fick gå runt och diskutera planen med tjänstemän och politiker som fanns på plats. En hel del hårda ord fälldes under kvällen och vi anser att samrådsformerna behöver utvecklas.  En traditionell föredragning av planens syften och innehåll tror vi är att föredra, följt av gemensam frågestund med ett professionellt styrt samtal där synpunkter kan komma fram och ventileras utan att tonen blir för aggressiv. Därefter kan man mingla och fördjupa samtalen.

 

Det är en stor utmaning förtäta och utveckla ett samhälle som Knivsta.  Redan när ett planuppdrag ges bör det vara möjligt för allmänheten att komma in med viktiga upplysningar och synpunkter. Sammanträden där politiska beslut som rör planarbetet ska fattas ska vara öppna och det måste vara möjligt att på ett enkelt sätt ta del av alla handlingar och protokoll som inte är skyddade av sekretesskäl. Det är även viktigt att kommunen fortsätter att arrangera fysiska samrådsmöten där medborgare, politiker och tjänstemän kan träffas och samtala på ett respektfullt och konstruktivt sätt.

 

Ett samhälle där vi börjar misstro varandra, där avstånden växer och där ett förakt mot myndigheter och politiker får grogrund är på farlig väg. Låt oss vända denna trend och gemensamt utveckla ett Knivsta där vi alla kan trivas och växa som människor.

 

Sara Antell (MP), blivande ledamot i Samhällsutvecklingsnämnden

Rolf Samuelsson (MP) blivande ersättare i Bygg- och miljönämnden

 

Nyheter på Insändare Medborgardialog

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter