Insändare natrurvård 180508

Insändare natrurvård 180508

Mer natur behöver skydd! Rolf Samuelsson och Maria Gardfjell svarar Klas Bergström mfl i Knivstabygden, vecka 19 2018.
Knivsta växer, allt fler vill bo i stationsorter med stor potential och goda livsmiljöer. I Knivsta är det inte bara nära till storstaden, utan också till landsbygden och friluftsmarkerna. Det är just därför kommunen behöver ta ansvar för de naturområden som långsiktigt ska kunna vara natur och utvecklas för friluftsändamål.

Vi har också ett större ansvar. I FNs konvention om biologisk mångfald och i de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, står det tydligt att alla har ett ansvar för världens mångfald av växter och djur. Lite spetsigt skulle vi kunna påstå att detta även gäller för moderater i Knivsta kommun. Att kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström och Thor Övrelid (M) motsätter sig naturreservat med sådana argument som brukade användas på 1970-talet är rent ut sagt bedrövligt.

Modern naturvård går hand i hand med en levande landsbygd och utvecklade stadsområden. Krav på betesdrift för att hålla hagmarker öppna främjar lantbrukarnas ekonomi. Trevliga utflyktsmål skapar behov av kommersiell service av en mängd olika slag, allt från kanotuthyrning till glassförsäljning. Kalhyggesbruk nära tätbebyggda områden bör kunna undvikas till förmån för mer naturvårdsanpassade skogsbruksmetoder.

Det är just där bostadsbyggandet ökar mest som behovet av gröna lungor är som störst. När en förskola i Alsike rapporterar om att ”det finns inga kottar att leka med kvar” så är det ett uppenbart tecken på att kommunen inte tänkt rätt om planeringen av stadsnära skogar.

I gränsen mellan Knivsta och Uppsala kommuner finns tre naturområden som är behov av naturskydd. Lunsen där bland annat Svenska kyrkan är en av de större markägarna och där Uppsala kommun har skyddat Lunsen som naturreservat på sin sida av kommungränsen.

Det sammanhängande området Eda och Fjällnora, som är mycket viktigt friluftsområde i sin helhet. Eda har idag skydd i form av ett naturvårdsavtal, men ett utvecklat naturreservatskydd, skulle kunna generera intäkter från staten tex för att drifta lägerskolan och badstranden.

Det befintliga naturreservatet vid Morga Hage, skulle behöva en modern skötselplan för att såväl biologisk mångfald, betesdriften, vattenmiljöerna och friluftslivet ska kunna främjas än mer.

Det finns cirka 200 arter och 15 naturtyper som vi i vårt län som vi har ansvar för att skydda. Dessutom krävs bättre skydd och planering av de stadsnära skogarna, eftersom det är känt att skogsvistelse kan få oss att må bättre och det minskar stress. Den sociala hållbarhetens värden av skog och natur har alldeles för länge underskattats.

 

Rolf Samuelsson, ledamot i kommunstyrelsen (MP), Knivsta

Maria Gardfjell, kommunalråd och kandidat till riksdagen (MP), Uppsala

 

Nyheter på Insändare natrurvård 180508

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter