Insändare naturvård 170227

Insändare naturvård 170227

Införd i Knivstabygden vecka 9 2017

Härom veckan kunde vi läsa en insändare av Knivstas parkingenjör Ann-Catrin Thor där hon pekar på vikten av de gröna inslagen i och omkring våra samhällen. Nyligen antogs en grönstrukturplan med bland annat riktlinjer som ska tillämpas vid fysisk planering för att säkra tillgången på sammanhållande grönområden för rekreation, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Grönstrukturplanen redogör även för de goda förutsättningar vi i Knivsta har att leva upp till nationellt och internationellt ställda mål om miljö och folkhälsa.

Vi ser därför med viss oro på hur dessa frågor i realiteten hanterats i Knivsta.

Före jul kom domen mot en markägare vid Margaretahemmet som, trots att denne genom ett flertal möten med kommunens tjänstemän informerats om platsens höga naturvärden och strandskyddet, utan tillstånd avverkat skogen invid vattnet. Trots pågående polisutredning och nu även fällande dom och böter har planarbetet, som bland annat ger markägaren strandskyddsdispens i anslutning till det avverkade skogsområdet, fortgått som om inget hänt.

Ett annat exempel är hanteringen av ärendet ”Hus i natur” i Alsike Nord. Där har en exploatör först förbundit sig att utveckla marken enligt kommunen och Alsikebolagets önskan, och köpt mark med pris därefter. Sedan har företaget gjort något helt annat och sprängt bort de berghällar och de naturvärden som skulle sparas. I det här fallet rör det sig inte om något lagbrott men moraliskt förkastligt.

Häromåret var det kommunens eget bolag som föregick en utredning och högg ner skog i en nyckelbiotop i Alsike då nya fotbollsplaner skulle byggas.

Knivsta kommun måste stå upp för de värden som vi enligt antagna planer och styrdokument åtagit oss att värna.  Vi måste se till att ha fungerande rutiner med kompetent personal på rätt plats och med mandat att agera för att förhindra händelser som exemplen ovan visar. Vi hoppas att kommunens grönstrukturplan, återbemanning på natur- och miljösidan och stöd från politiken kan bidra till detta. Vi har ett fanatiskt natur- och kulturlandskap att förvalta. Med god planering kan vi bygga nytt, förtäta och utveckla vår kommun utan att förstöra natur- och kulturmiljövärden för framtiden.

Rolf Samuelsson (MP) och Kerstin Umegård (MP)

Nyheter på Insändare naturvård 170227

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter