Insändare om grönytor mars 2015.

Insändare om grönytor mars 2015.

Replik på insändare från Alliansen. Införd i Knivstabygden.
I samband med en planändring på norra Sågen för ett år sedan försvann nästan en hektar parkmark. Miljöpartiet var en av flera kritiska röster som krävde att ianspråktagen parkmark måste kompenseras, vilket till slut också skedde genom att en del av Årummet nu kan komma att fredas i en annan plan. I sin insändare gör Boo Östberg två saker: För det första förminskar han Miljöpartiets med fleras befogade oro över hur planändringar och exploatering på Sågenområdet skett med liten hänsyn till grönytors viktiga funktion för en hållbar stadsutveckling. För det andra försöker han ta åt sig äran för de förändringar som i sista stund i detta fall ändå gjordes. Sanningen är att Östberg in i det längsta argumenterade för att den nya Högåsskolans skolgård skulle kunna kompensera förlusten av de två parkerna på norra Sågen. Att han medvetet inte nämner hur beslutet föranletts av en opinion och som ett resultat av många ideella krafters fantastiska engagemang i projektet Knivstas Levande årum är sorgligt. För den som satt sig in i Sågenplanen är det uppenbart att dess intentioner i mångt och mycket förlorats. Den höjda exploateringen har medfört konsekvenser för både gaturum och gårdar. Av Sågenplanens ambitioner om gröna innergårdar, med plats för lek och samvaro, finns inte mycket kvar. 

Nyheter på Insändare om grönytor mars 2015.

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter