Interpellation personal 170308

Interpellation personal 170308

Situationen för de anställda i Knivsta kommun, och särskilt samhällsbyggnadskontoret, är minsta sagt ansträngd. Detta informerades KS och SUN om i brev ställda både från anställda och fackföreningar. Vi i MP är mycket oroade och har lämnat in följande interpellation till KF.
I ett brev ställt till kommunstyrelsen undertecknat av tio personer säger sig vår personal vara ”djupt oroade av utvecklingen inom förvaltningen”. I ett annat brev med samma rubrik riktar representanter för två olika fackliga personalorganisationer liknande synpunkter och säger att de överväger att säga upp sina samarbetsavtal eftersom de inte tycks fungera som tänkt.

Det först nämnda brevet avslutas med följande synpunkter, ”Sammantaget kan konstateras att Samhällsbyggnadskontoret inte klarar av att uppfylla målen för verksamheten. Detta är inte i första hand en fråga om resurser utan en fråga om ledning och arbetsplatsklimat. … Förvaltningen har inte kunnat vara det stöd som politiken behövt. Det måste ske en förändring om kommunen vill lyckas med sitt tillväxtmål.  … I dagsläget är det svårt att se hur Samhällsbyggnadskontoret kommer att kunna genomföra sin del av arbetet för att uppnå målet.”

–          Delar den Alliansledda ledningen för kommunen denna syn?

I brevet från personalen konstateras inledningsvis att ett stort antal ledande personal inom stadsbyggnadskontoret slutat de senaste tre åren och att en hög personalomsättning leder till höga kostnader för nyrekrytering och inskolning. Kostnaderna för enbart nyrekrytering uppskattas till cirka 6 miljoner kronor under denna period.

–          Hur kan detta förklaras och är dessa kostnader verkligen motiverade?

För det andra pekar man på att resultaten från de senaste årens medarbetarundersökning ligger inom den sämsta tertialen (rödmarkerad) Det nämns också att ”Endast 25 % av medarbetarna har ett positivt förtroende för kommunledningen, medan motsvarande siffra för hela kommunen är 40 %.”

–          Hur länge kan man acceptera sådana dåliga resultat? Vilka åtgärder på kort och lång sikt avser kommunstyrelsens ordförande och presidium vidta för att förbättra arbetsmiljön inom förvaltningen, särskilt på stadsbyggnadskontoret?

Kommunledningen har efter en arbetsplatsanmälan förra året låtit göra en utredning genom kommunens företagshälsovård Previa. Utredningen bekräftar ovannämnda arbetsmiljöproblem. Trots detta sägs inte personalens arbetssituation ha förbättrats, utan snarare förvärrats de senaste månaderna då flera medarbetare slutat, med konsekvens att ”arbetsbelastningen har ökat markant på dem som fortfarande tjänstgör på kontoret”. 

–          Vad görs i det korta perspektivet för att möjliggöra för kvarvarande personal att klara av sina ordinarie arbetsuppgifter?

Miljöpartiet anser att vår personal är den viktigaste resursen i kommunens arbete med att genomföra de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen och de olika nämnderna i uppgift att förverkliga. Kommunstyrelsen har det övergripande, övervakande och exekutiva ansvaret för detta arbete, liksom ansvaret för personalfrågor genom sitt personalutskott.

–          Hur länge ska det dröja innan personalutskottet inkallas och kommunstyrelsen får information om dessa frågor? Vilka åtgärder på kort och lång sikt avser kommunstyrelsens ordförande och presidium vidta för att förbättra arbetssituationen på stadsbyggnadskontoret?

Personalorganisationerna ser allvarligt på att ”arbetsgivaren inte arbetar med en handlingsplan för att nå ett bättre resultat gällande medarbetarnas förtroende för kommunledningen”.  

–          När kan kommunfullmäktige förvänta sig att få se en handlingsplan med förslag på åtgärder för att förbättra förtroendet för kommunledningen och svar på andra synpunkter och rekommendationer från personalen och de fackliga organisationerna?

Och avslutningsvis, när finns det anledning att överväga extra-ordinära åtgärder vad gäller utkrävning av ansvar hos chefspersonal om inte fullmäktiges mål och uppdrag till samhällsutvecklingsnämnden, liksom andra pågående planprocesser som ÖP, Nydal och VA-utredningar kommer att kunna genomföras som planerat och fastställas med bibehållen god kvalitet?

Rolf Samuelsson

 

Nyheter på Interpellation personal 170308

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter