Lokalt

Presenterad inför Årsmötet i mars 2017.
Verksamhetsberättelse för Miljöpartiet de Gröna, kommunavdelning Knivsta, 2016

Föreningen har idag 34 medlemmar, vilket är något färre jämfört med förra verksamhetsåret. I styrelsen har Rolf Samuelsson varit ordförande,  Jannie Teinler sekreterare och Jonas Gönczi kassör. I styrelsen har även Kerstin Umegård, Sara Antell, Mikaela Gönczi och Filip Eriksson (adjungerad) ingått. Styrelsen har sammanträtt ett tiotal gånger under året. På flera av dessa möten har även andra intresserade medlemmar deltagit. Årsmötet hölls i kommunhuset den 6mars och hade som tema ”Ett grönare Knivsta”, som fyllde möteslokalen med åhörare. Emma Hell Lövgren, tidigare miljöstrateg i kommunen var inbjuden talare. Livliga diskussioner om kommunens förslag till Grönstrukturplan följde. Sara Antell presenterade därefter sitt förslag på hållbar och god stadsbyggnad

Kerstin Umegård har varit gruppledare för fullmäktigegruppen. Miljöpartiet har två ordinarie platser och två ersättarplatser i Kommunfullmäktige. De ordinarie platserna innehades av Kerstin Umegård och Sara Antell, och ersättarplatserna av Rolf Samuelsson och Mikaela Gönczi. Miljöpartiet har en ordinarie plats i kommunstyrelsen som innehafts av Rolf Samuelsson och en ordinarie plats i Samhällsutvecklingsnämnden som första kvartalet innehades av Sara Antell, därefter av Jacob Risberg och det sista kvartalet av Kerstin Umegård. MP-Knivsta har också ersättarplatser i två andra nämnder, dels i utbildningsnämnden som första halvåret innehafts av Mikaela Gönzi och senare av Jannie Teinler och en ersättarplats i bygg- och miljönämnden som innehaft av Rolf Samuelsson. I de kommunala bolagen har miljöpartiet varit representerat i Alsikebolaget av Kerstin Umegård.

Miljöpartiet samarbetar i opposition med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Knivsta.Nu (Kvartetten). Samverkan inom Kvartetten utvärderades en andra gång vid årets slut. Utvärderingens resultat har ännu inte presenterats. Men samarbetet mellan dessa fyra partier bedöms under andra året ha försämrat i vissa avseende, bl.a. vad gäller samordning och syn på budgetfrågor. Oppositionssamarbetet i nämnderna har fortsatt varit gott. De största enskilda politiska framgångarna var att några av Kvartett-partiernas motioner vann gehör i kommunfullmäktige och att vi genom förhandlingar med Allianspartierna lyckades nå fram till politiska överenskommelser om olika frågor som planeringen av Nydal, riktlinjer för markanvisningar, antagande av grönstrukturplanen och att medborgardialogen åter väckts till liv inom samhällsplaneringen. 

Arbetet i DistriktsföreningenKontakten med Distriktsföreningen har skötts av Rolf Samuelsson. Vi har haft besök av länets nya samordnare Malin Aldal på ett styrelsemöte. Anställningen delas med MP-Uppsala och hennes arbetsuppgifter har detta år fokuserats på organisationsutveckling och utbildningsfrågor. Rolf och Kerstin deltog i Mellanvalskonferensen som hölls den 15-16 april med representanter för länets MP-föreningar och i Mälardagen den 17 september, en konferens tillsammans med miljöpartister från hela mälardalen.

MP‐kongressenJacob Risberg och Linus Sköldberg från MP- Knivsta deltog i partikongressen i 2016. Deras erfarenheter från detta evenemang meddelades styrelsen muntligen.

Hänt under året•      21 maj. På Knivsta marknad deltog föreningen med ett stånd där vi delade ut information, hade planteringsområde och diskuterade med förbipasserande. Landstingsrådet Malena Ranch fanns också på plats under dagen.

•      20 juni. Riksdagsledamot Niclas Malmberg och MPs socialpolitiska talesperson Stefan Nilsson besökte Knivsta för att få information om den öppna verksamheten ”Stegen”, samt träffa representanter för Socialnämnden och personal inom socialtjänsten. Rolf och Kerstin deltog i dessa möten. 

•      18 september. Alla medlemmar inbjöds till Eda lägergård på deras äppelfest och bjöds dessutom på fika från Eda café.

•      4 december. Vi anordnade ett öppet politiskt möte med diskussioner och adventsfika.

Under året har företrädare för partiet deltagit i flera medborgardialoger kring olika aktuella politiska frågor som översiktsplan, handlingsplan för VA och planeringen av Nydalsområdet.

MediaMiljöpartiet i Knivsta har utöver hemsidan kopplad till mp.se, en Facebook-sida där vi kontinuerligt delar med oss av aktiviteter som vi gör, både politiska, mediala och sociala.

Under året har Miljöpartiet i Knivsta skrivit flera insändare, främst publicerade i Knivstabygden. Några av insändarna har vi skrivit själva och andra i samarbete med ett eller flera partier i Kvartetten. Dessutom har vi publicerat ett antal inlägg samt deltagit i politiska debatter i Facebookgruppen ”Knivstagruppen”

Politik:

Vårt arbete i Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder har haft mycket fokus på frågor som demokrati, miljö,  stadsbyggnad och samhällsutveckling, samt arbetsmiljösituationen inom förvaltningen. Vi har skrivit flera yttranden och remissvar i olika detaljplaneärenden (se hemsidan). I flera markanvisnings- och planärenden har vi valt att reservera oss mot förslag som vi ansett inte hålla tillräckligt hög kvalitet. Vi har i de fallen alltid haft konstruktiva förslag på ändringar. Flertalet av de synpunkter och frågor som vi framfört har sällan besvarats eller tagits hänsyn till då yttranden från de som enligt förvaltningen inte anses vara sakägare (bl.a. föreningar utan överklaganderätt, politiska partiet och enskilda medborgare) inte längre beaktas.

 

I debatten om Knivstas utveckling har vi stått upp för och försvarat översiktsplaner och strategiska styrdokument som antagits av KF. För detta har vi fått motta en hel del kritik, då vi fortsatt ifrågasatt Alliansens avvikelser från den Fördjupade översiktsplanen för utbyggnad i tätorten. I denna diskussion har vi stått upp för den definition av småstaden som denna plan talar om, vikten av helhetsperspektiv och långsiktighet i stadsplanering, samt behovet av öppenhet, tydlighet och konstruktiv medborgardialog under berednings- och beslutsprocessen i planärenden. MP var även starkt pådrivande i arbetet med att ta fram riktlinjer för markanvisningar för antagande av fullmäktige.   

 

Under året har tre motioner inlämnats, Därutöver har vi ställt två enkla frågor i fullmäktige till kommunstyrelsens ordförande. Vår tidigare motion om barns ute och boendemiljö som skrevs tillsammans med Vänsterpartiet 2015 vann gehör i fullmäktige hösten 2016.

 

·         Motion om att planprocessen i Knivsta måste utvärderas och kvalitetssäkras (160224)

·         Motion om att förstärka arbetet i miljö och hållbarhetsfrågor (160928)

·         Motion om att utnyttja investeringsmedel från Klimatklivet (161130)

 

Politiska sakfrågor som varit aktuella under 2016 och där vi gjort särskilda uttalanden har handlat om utbyggnaden av Margareta-hemmet, exploateringen av Lyckåsskogen och ett skogsområde i Lagga. Kommunens personalpolitik, med fortsatt dåliga resultat vad gäller arbetsmiljö och ledning har även påtalats av oss i olika sammanhang som gruppledarträffar och i kommunstyrelsen.

 

Nyheter på Lokalt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter