Medborgarförslag om grönytor på Sågen. MP stöder!

Medborgarförslag om grönytor på Sågen. MP stöder!

Svar på medborgarförslag 2014:14 om att använda fastigheten Gredelby 7:76 till enbart park-, kultur- och fritidsändamål. MP håller inte med kommunens tjänstemän om att medborgarförslaget ska avslås. Vi vill säkerställa grönområdet som är mycket strategiskt .


Omställningsgruppen i Knivsta har föreslagit att fastigheten Gredelby 7:76 ska användas till park-, kultur- och fritidsändamål samt att denna park planeras och anläggs som en del av Knivsta årum. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med motiveringen att tomten ska bebyggas, men att hänsyn ska tas till årummet. ”Dessutom bör byggnaden/byggnadernas placering förstärka fortsättningen av Sågenområdets huvudstråk och koppla den urbana delen av stråket med parkstråket, samt skapa en tydlig entré till å-rummet. ”, enligt förvaltningen.

Vi anser att en smalare huskropp ut längs Centralvägen skulle kunna byggas men att det finns flera tunga skäl att ta ett helhetsgrepp på frågan och freda huvuddelen av tomten från exploatering och där anlägga en park.

1) Tomten är av strategisk betydelse då den utgör en viktig entré till årummet och skulle kunna utgöra ett trevligt delmål för den som flanerat längs Klyvargatan och besökt Snäckpresstorget. En park i detta läge skulle vara välbesökt och kunna fylla många funktioner.

2) Tomten är även av strategisk betydelse för Högåsskolan. Genom en kompletterande ansökan medgavs under pågående byggnation bygglov för ytterligare en våning på Högåsskolan. Detta innebär att skolan kommer att kunna ta emot ytterliggare 150 elever jämfört med tidigare planerat vilket motsvarar en ökning med 50 %. Skolgården är dock densamma vilket innebär att Högåsskolan kan få den lägsta utvistelseytan bland Knivstas alla nybyggda skolor, 15 kvm per elev jämfört med 20 resp 30 på Alsike och Brännkärrskolan. I Åprojektet har ett samarbete med Gredelbyskolans lärare och elever påbörjats. Bland annat genomfördes en vandring med skolans personal i maj 2014. Lärarna ser stora pedagogiska möjligheter i årummet och idén om en amfiteater är deras. Då västra sidan av årummet om vårarna kan stå under vatten är behovet av gröna, allmänna ytor även på åns östra sida stora.

3) Tomten är en av de sista obebyggda på Sågen. Exploteringsgraden har höjts avsevärt på Sågenområdet utan kompensatoriska åtgärder i form av centralt avsatta grönytor. Högre exploatering har även lett till att innegårdar, som i den gamla planen till stor del planerats gröna, idag hårdgjorts till förmån för bland annat parkeringar.

 

Vi yrkar på att ärendet återremitteras med ett uppdrag att analysera och planera för hur tomt 7:76 kan ingå som en berikande del i årummet och även samspela med stråket sydost ut från ”järnvägsbron”, under Gredelbyleden, över Snäckpresstorget och söderut till Sågverkstorget. Se figur 1 för ett förslag hur detta skulle kunna göras. Vi anser att man genom denna planering även ska flytta på återvinningsstationen – förslagsvis till redan hårdgjord mark i anslutning till någon av de två stora matbutikerna.

 

 

Nyheter på Medborgarförslag om grönytor på Sågen. MP stöder!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter