Motion miljö och hållbarhetsarbete 160928

Motion miljö och hållbarhetsarbete 160928

Knivsta kommun tappar mark i frågor som rör miljö och hållbarhet. Från att ha varit framåt inom dessa områden tappar vi nu placeringar i olika rankingar men vi har också tappat kompetens genom att många personer som arbetat med dessa frågor slutat på kommunen under kort tid. Tjänsten som miljöstrateg är idag dessutom obesatt. De här frågorna måste ligga högt på dagordningen när kommunen planerar för en snabb utveckling. Vi i miljöpartiet lämnar på kommande KF in en motion där vi berättar hur vi tycker att det arbetet med miljö och hållbarhet kan stärkas och utvecklas.
Motion från MP om att förstärka arbetet med till Miljö‐ och hållbarhetsfrågor i Knivsta kommun.

Knivsta kommun har under föregående två mandatperioder anställt ett antal tjänstemän vars arbetsuppgifter fokuserats på olika aspekter av hållbar utveckling som miljö, energi och vatten och avlopp. Genom åren har dessa s.k. strategers arbete lett fram till att ett antal styrdokument och konkreta handlingsplaner för att arbetet med förbättra situationen inom dessa områden tagits fram. Beslut om dessa planer och genomförandande av föreslagna insatser har bidragit till att kommunen tydligt arbetade mot förbättrad miljö och ekologisk hållbarhet, ett av Kommunfullmäktiges tre huvudmål.

Knivsta har under sin tid som kommun nått goda resultat i sitt miljöarbete. Detta har t ex avspeglats i den mätning av miljöhänsyn och ekologisk hållbarhet som görs årligen i tidningen Aktuell Hållbarhets miljörankning. Det inledningsvis framgångsrika arbetet har under det senaste året tyvärr försämrats, vilket också syns i att Knivsta kommun 2015 kraftigt tappat sin ställning i nämnda undersökning.

Det försämrade resultatet har inträffat, trots att Knivsta kommun så sent som i mars 2013 antog en gemensam vision om att vara en föregångare och mötesplats vad gäller hållbar utveckling och att kommunfullmäktige därefter antagit mål om att bättre styra mot dessa tre olika dimensioner av hållbarhet. Så vad kan då ha bidragit till det försämrade resultatet?  Och hur kan Knivsta återfå en plats bland landets bästa kommuner vad avser hänsyn till miljö och hållbar utveckling i enlighet med den nationella mätning som görs årligen?

Enligt vår mening är en avgörande orsak till det försämrade resultatet att det inte finns någon chefstjänsteman i förvaltningen med helhetsansvar för ekologisk hållbar utveckling och Agenda 2030‐arbete. Kompetens och erfarenhet inom detta område, särskilt om miljö‐ och klimatfrågorna och ekologisk hållbarhet saknas också inom kommunens ledningsgrupp. Strategernas perspektiv och förslag tappas därför ofta bort när viktiga beslut om stadsbyggnad, energi‐omställning, miljöhänsyn och VA ska tas i berörda nämnder och kommunstyrelsen och detta trots att Kommunfullmäktiges nya mål har starkt fokus på dessa aspekter av hållbarhet.

 

Eftersom vår kommun har som vision att utvecklas långsiktigt hållbart och idag redan står inför stora utmaningar vad gäller bevarandet av ändliga naturresurser som dricksvatten och energi, samt hänsynstagande till miljöaspekter i olika delar av samhällsutvecklingen och anpassning till ett förändrat klimat så anser Miljöpartiet att kommunförvaltningens ledningsgrupp behöver förstärkas vad gäller denna kompetens.

Inom såväl näringsliv som i offentlig verksamhet förekommer idag ofta en befattning som miljö och hållbarhetschef.  Knivsta, som en av landets snabbast växande kommuner, behöver förstärka sig på detta område. En bättre samordning och genomförande av de olika styrdokumenten och handlingsplanerna kring miljö och ekologisk hållbar utveckling skulle både kunna förbättra vår miljörankning och bidra till ett förverkligande av visionens ambitiösa mål i dessa avseenden, liksom vårt ansvar för att lokalt genomföra insatser i enlighet med den nationella planen för Agenda 2030. Kostnaden för denna förstärkning bör kunna rymmas inom Knivsta kommuns expanderande förvaltning eftersom det handlar om att en befintlig tjänst uppgraderas och inte tillkommer.

Vi yrkar att

Knivsta kommun prioriterar en ledningsfunktion inom området miljö och hållbarhet. Detta kan t ex. ske genom att den just nu obesatta tjänsten som miljöstrateg uppgraderas till en position som enhetschef inom stadsbyggnadskontoret som benämns Miljö och hållbarhetschef. 

Nyheter på Motion miljö och hållbarhetsarbete 160928

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter