Motion om naturreservat i Gredelby hagar och trunsta träsk. 150901

Motion om naturreservat i Gredelby hagar och trunsta träsk. 150901

Knivsta har väldigt låg andel skyddad skog. Vi måste skydda värdefull tätortsnära natur när vårt samhälle växer!
Kommunen arbetar just nu med att ta fram en grönstrukturplan som kommer att kunna utgöra ett viktigt underlag för planeringen av Knivstas fortsatta utveckling. Här ska bland annat ekologiska och sociala värden av grönområden kartläggas och kunskap om hur dessa områden är beroende av varandra inhämtas. Vi tror att det även är nödvändigt att ge ett mer långsiktigt formellt skydd av värdefull natur i kommunen, inte minst i tätortsnära lägen. Knivsta har flera grönområden med höga naturvärden och av stor betydelse för friluftslivet och folkhälsan. Forskning visar att tillgång till naturmark med varierad vegetation och topografi har en positiv inverkan på barns lek och därmed deras utveckling och skolresultat. Knivsta saknar idag kommunala reservat och andelen skyddad natur är förhållandevis låg jämfört med andra snabbt växande kommuner i regionen. Ett viktigt nära grönområde är Gredelby hagar och Trunsta träsk. Kunskapen om platsen är stor och engagemanget brett. Nyligen tog Trunstagruppen och Knivsta kommun emot Artdatabankens naturvårdspris för restaureringen av Gredelby hagar och Trunsta träsk. Därför menar vi att det vore lämpligt att låta detta område bli Knivsta kommuns första egna naturreservat. Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Vänsterpartiet och Miljöpartiet:

• att insatser sätts in för att öka andelen skyddad natur i Knivsta samt

• att man börjar med att inrätta ett kommunalt reservat i Gredelby hagar och Trunsta träsk

Sara Antell (MP) och Christer Johansson (V)

Nyheter på Motion om naturreservat i Gredelby hagar och trunsta träsk. 150901

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter