Motion Gredelbyskolan 150422

Motion Gredelbyskolan 150422

Vi vill värna det kulturhistoriskt viktiga området runt Gredelby gamla skola!


Till kommunfullmäktige i Knivsta kommun

 

För en tid sedan deklarerade Kommunfastigheter i Knivsta att man avser sälja fastigheten Gredelby 9.1. som utgörs av den kulturhistoriskt värdefulla miljön runt den gamla folkskolan i Gredelby. Denna försäljning har inte diskuterats politiskt och någon information om avyttring har heller inte framkommit under den detaljplanprocess som just pågått och där denna fastighets byggnader föreslås skyddas mot förvanskning genom nya planbestämmelser.

 

Enligt Knivstas kulturmiljöprogram (2013) utgör den välbevarade och fina skolan en av Knivstas mest värdefulla kulturmiljöer och de tre skolbyggnaderna lyfts, på grund av sitt sammanhang, som några av kommunens märkesbyggnader då de ”i högsta grad är en del av det offentliga rummet och en omistlig del av Knivstas identitet”.

 

Fastigheten ligger mycket centralt och tomten är stor och innehåller både park, lekplats och öppna ytor. Potentialen att utveckla området till en mötesplats för Knivstabor av alla åldrar och med olika intressen är stor. Vi anser att vi här har en helt unik chans att öka den sociala hållbarheten i Knivsta. I de rymliga skolsalarna kan föreningar av olika slag träffas, ungdomarna kan erbjudas lokaler att utveckla efter eget behov och lekparken kan tillåtas växa. Här kan man under helgerna ha öppet för torghandel, loppisar, utställningar, kurser och caféverksamhet. Här kan stadsodling bedrivas och goda exempel på lokal utveckling och praktiskt miljöarbete förevisas.

 

Enligt kommunallagen 3 kap 9 § ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Vi menar att försäljningen av denna fastighet har en principiell betydelse för Knivstas framtid då vi här har att göra med en kulturhistoriskt värdefull miljö med stor potential för barn, unga och gamla, föreningslivet och det lokala företagandet. Det är även en fastighetsförsäljning i den högre ekonomiska skalan och därför bör dess framtid utredas grundligt och beslut fattas i vår enda folkvalda församling.

 

 

 

Vi yrkar därför på:

 

1) att den framtida användningen av Gredelbyskolan och dess tomt utreds samt

2) att ett beslut om eventuell försäljning av fastigheten Gredelby 9.1 avgörs i kommunfullmäktige

 

 

 

För Miljöpartiet de gröna i Knivsta

 

Sara Antell och Kerstin Umegård

Nyheter på Motion Gredelbyskolan 150422

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter