Planbesked Lagga 4:12 160919

Planbesked Lagga 4:12 160919

Miljöpartiet i Knivsta säger nej till att ge planbesked för fastigheten Lagga 4:12. Läs nedan om varför vi gör det,
Uttalande från Miljöpartiet

Våra motiv för att rösta nej till planförslaget att bebygga fastigheten Lagga 4:12

MP-Knivsta har både i sociala medier och vid ett offentligt möte deklarerat att vi inte avser att ge stöd till förslaget att bebygga fastigheten Lagga 4:12 med över 100 villor. När nu ärendet formellt finns på dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde den 19 september så vill vi med detta uttalande förtydliga vårt ställningstagande att yrka avslag på förslaget till beslut från kommunstyrelsens ordförande.

Byggnation på landsbygden, särskilt i den i kulturhistoriska miljö som Lagga by utgör, bör alltid ta hänsyn till de lokala kultur och naturförhållanden som finns i anslutning till det område som avses exploateras. Att planlägga en villamatta i det naturområde som nu avses exploateras strider inte bara mot gällande översiktsplan, utan mot all vedertagen kunskap och praxis för byggande i ett odlings- och kulturlandskap, som både är skyddat av kulturhistoriska- och miljöskäl genom dess närhet till Storåns dalgång.

Dessa synpunkter har utförligt redovisats i förvaltningens svar på denna ansökan och vi stödjer till fullo den argumentation som görs där för avslag på exploatörens ansökan. Att värna den professionalitet och oberoende som vår förvaltning ska ha i dessa och liknande frågor är för oss både principiellt viktigt och högst angeläget. Detta inte minst mot bakgrund av att såväl en ny grönstrukturplan och översiktsplan för kommunen är under beredning.

 Vi vänder oss även mot beslutet om att nu inleda en planprocess, trots ordförandeförslagets allahanda förbehåll, då kommunen saknar en strategi för byggande på landsbygden. Förutom en ny översiktsplan för kommande mandatperiod, behöver Knivsta liksom Uppsala nu gjort, ta fram ett styrdokument för utveckling av vår landsbygd på sikt. Det räcker då inte, att som vi länge gjort bara tala om att bygga i stråk, utan kommunen behöver även ha ett längre utvecklingsperspektiv på hur jordbruks- och naturmark ska användas.  Detta både för att kunna ställa om inför ett förändrat klimat och för att skydda kommande generationers olika behov och intressen av dessa resurser.

Som flera sakägare och intressenter påpekat har denna ansökan om planbesked många andra tekniska och socio-ekonomiska implikationer som kommunen i dagsläget inte har svar på. Det handlar bl.a. om hur skolan i Lagga ska kunna bevaras och hur VA-frågorna ska lösas vid utbyggnad i byn. Svar på dessa och andra aktuella frågor för Laggas framtida utveckling anser vi att kommunen bör redovisa innan beslut om planbesked fattas i denna fråga.

Den snuttifiering av planprocessen som kommunen tillämpat under senare år genom att bara använda en metod – direktanvisning – för planläggning av mark behöver även ändras på. Detta arbetssätt främjar varken ett helhetsperspektiv på en bygds utveckling, eller konkurrens mellan olika byggherrar på marknaden. Metoden har också visat sig ha vissa svagheter vad gäller öppenhet och insyn i planprocessen.

Avslutningsvis vill vi tacka Lagga-borna för ert engagemang i denna fråga och aktiva deltagande i den förberedande processen.  Ert värnande av er bygd visar på att medborgardialog i planärenden bör bli en allt viktigare del av kommunens berednings-process, vilket vi är övertygade om skulle kunna bidra till en vitalisering av vår demokrati.

Rolf Samuelsson                                                                                   Kerstin Umegård
Ledamot för MP i KS                                                                           Gruppledare för MP

Nyheter på Planbesked Lagga 4:12 160919

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter