Remissvar kvarterat sorteringsverket

Remissvar kvarterat sorteringsverket

Läs Miljöpartiets svar på remiss på kvarteret sorteringsverket på sågen! Viktiga invändningar framförs!
 

Detaljplan för kvarteret Sorteringsverket, Gredelby 7:72

 

Miljöpartiet har redan tidigare reserverat sig mot att skicka ut denna plan på samråd.  Vi anser att en rad frågor först borde utredas, att allt för lite hänsyn tagits till årummet och att det nya detaljplaneförslaget innebär att allmänhetens tillgång till rekreationsmarkerna i norr kraftigt försämras jämfört med rådande plan.

 

I dagsläget äger kommunen ännu de delar av fastigheten som står obebyggda. Tanken är, så vitt man kan förstå, att kommun säljer allt utom den mark där parken planeras. Dessutom tar man genom det kommunala huvudmannaskapet ansvar för etablering, skötsel och underhåll av både park och väg. Om detta stämmer är det minst sagt anmärkningsvärt att kommunen inte planerar placeringen av parken med större urskiljning. En kommunalt anlagd och skött (och kanske även ägd?) park ska såklart vara allmänt tillgänglig och det ska inte råda någon som helst tvivel om denna grönyta är privat eller offentlig. I föreslagen plan är parkremsan mot ån mycket smal och då Bo Klok enligt planförslaget dessutom ska sätta upp ett stängsel (utan öppning) längs hela tomtgränsen kommer det vara näst till omöjligt att få till ett vettigt promenadstråk längs åns östra sida.

 

Det enda rimliga är att istället lägga parkmarken, som nu placerats inne i bostadsområdet, längs ån.  Med denna enkla åtgärd skapas en parkyta värd namnet och ån kan ges flacka strandkanter, tillåtas meandra något och inga stängsel behöver sättas upp. Det skulle även innebära att det var enklare att anlägga ett promenadstråk på åns östra sida. Med ett ordentligt promenadstråk på åns östra sida skulle heller inga inga som helst skäl finnas kvar att Lertagsvägen inom Bo klok området skulle ha något allmänt intresse. Att slippa kommunalt huvudmannaskap måste vara vara eftersträvansvärt ur ett kommunekonomiskt perspektiv. Dessutom skulle områdets sårbarhet vid häftiga regn och höga vattenflöden minska om man undvek att hårdgöra och bygga så nära vattendraget.

 

Vi anser vidare att dagvattenutredningens föreslagna system med fördröjningsmagasin och utsläpp i ån utan egentlig rening inte lever upp till den ambition vi ställt upp i vår nyligen antagna VA-strategi. Mycket har också hänt sedan den förra planen påbörjades för 10 år sedan. Detta framgår inte i den behovsbedömning som skickats till länsstyrelsen om en MKB borde upprättas. Vi har i idag en helt annan kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser och behovet av att planera beredskap för detta. Kunskapen om åns bristfälliga ekologiska status har även ökat. Knivstaån har bland annat alarmerande höga nivåer av eutrofierande ämnen och Mälaren som är dess recipient tål inte mer belastning. Detta berörs inte i underlaget. Sedan förra detaljplanearbetet har stora naturvårdande insatser genomförts i angränsande Gredelby hagar och Trunsta träsk. Att inrätta ett kommunalt naturreservat är under diskussion. Att planen direkt gränsar till ett för kommunen värdefullt naturområde berörs inte alls.

 

Vi anser därför att planen ska omarbetas.

 

 


Sara Antell (MP), ledamot i bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun

Nyheter på Remissvar kvarterat sorteringsverket

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter