Reservation Ängby 1:1 160601

Reservation Ängby 1:1 160601

Reservation avseende ärendet markanvisning av del av fastigheten Ängby 1:1. TB Exploatering


Undertecknade representanter för partierna i Kvartetten reserverar sig mot beslutet att godkänna upprättat markanvisningsavtal då tjänsteskrivelsen saknar barnkonsekvensbeskrivning, vilket enligt gällande beslut i KS ska göras vid samtliga beslut i styrelser och nämnder.

Vi anser även att tjänsteskrivelsen borde ha redovisat hur detta avtal hänger samman med annan pågående social, fysisk och ekologisk planering av bl.a Nydal. Frågor som borde ha belysts är hur kommunen avser att säkerställa att lokalbefolkningens och närliggande skolors behov av tätortsnära grönstruktur kan bibehållas om Lyckås-skogen exploateras.

 

Claes Litsner (S)              Lennart Lundberg (KNU)                   Rolf Samuelsson (MP)

Ninel Jansson (S)            Britta Läst (KNU)                                  Jaya Montell (V) 

Nyheter på Reservation Ängby 1:1 160601

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter