Reservation Bo Klokområdet på Sågen

Reservation Bo Klokområdet på Sågen

Läs våra invändningar kring Bo Klokområdet och hur vi tar tillvara årummet mm. Ärendet återremitterades sedan av nämnden.


Reservation

 

Detaljplan för kvarteret Sorteringsverket, Gredelby 7:72

 

Miljöpartiet ställer sig positiva till förslaget om att utvidga planområdet till att innefatta den smala parksträckan fram till ån samt fastigheten Gredelby 7:87. Vi ställer oss också positiva till att gatan och parken behåller sitt enskilda huvudmannaskap, dock under förutsättningen att en gemensam lösning presenteras för hur åns östra sida kan göras tillgänglig för allmänheten och ett tydligt parkstråk skapas. Vi anser att planen måste omarbetas innan den kan skickas ut på samråd.

 

I nuvarande form riskerar detaljplaneändringen att försämra allmänhetens tillgång till rekreationsmarkerna i norr jämfört med rådande plan.  I planen från 2006 utgjorde huvudgatan ett inbjudande stråk igenom den tänkta trädgårdsstaden och ut i Gredelby hagar. I detta stråk ingick även två större områden som i detaljplanen illustrerades som parker. Allégatan övergick i området i en mindre gata med Gredelby hagar som tydlig fond (se figur 1).  

 

I den nu föreslagna detaljplaneändringen har vägen fått en annan sträckning och går nu som en slinga runt området med bebyggelse och parkeringar på båda sidor. I mitten bildas därmed en allmänning. Jämfört med den gamla planen är det mycket otydligt var gränsen mellan privata och offentliga rum går. Frågan är hur man på ett naturligt sätt ska lockas in i området och vidare till Gredelby hagar.  Av illustrationsplanen framgår att parken i bostadsområdets mitt kommer att upplevas som sluten och privat (se figur 2). Varför ska den då ha ett kommunalt huvudmannaskap? 

Viktigt är därför att den östra sidan av ån görs tillgänglig. Möjligheterna till släntning och anläggande av ett promenadstråk med en tydlig gräns mot bostadsområdet måste utredas. Stora delar av den nordvästra sidan av ån ligger på våren under vatten (se figur 3) vilket gör att man måste kunna gå på den östra sidan för att ta sig torrskodd till Gredelby hagar. Att kunna gå på åns båda sidor är även en viktig kvalitetsaspekt, och den östra sidan är den mest solbelysta. De åtgärder som kan behöva göras för att återskapa något av Knivstaåns naturliga utseende måste dessutom ske österut då Trafikverket starkt motsatt sig att ån kommer närmre järnvägen. Det borde alltså ligga i kommunens intresse att hitta en bra lösning tillsammans med Bo Klok. Här finns mycket att vinna för båda parter. 

Vi anser också att mycket hänt sedan den förra planen påbörjades för 10 år sedan. Detta framgår inte i den behovsbedömning som skickats till länsstyrelsen om en MKB borde upprättas. Vi har i idag en helt annan kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser och behovet av att planera beredskap för detta. Kunskapen om åns bristfälliga ekologiska status har även ökat. Knivstaån har bland annat alarmerande höga nivåer av eutrofierande ämnen och Mälaren som är dess recipient tål inte mer belastning. Detta berörs inte i underlaget. Sedan förra detaljplanearbetet har stora naturvårdande insatser genomförts i angränsande Gredelby hagar och Trunsta träsk. Att inrätta ett kommunalt naturreservat är under diskussion. Att planen direkt gränsar till ett för kommunen värdefullt naturområde berörs inte alls.

 

 

Vi begär därför återremiss och yrkar:

 

att detaljplanearbetet på konstruktivt sätt behandlar inlemmandet av årummet för att ta tillvara dess potential för boende i Bo Klok men också för en allmänhet som bor i eller besöker Knivsta

 

att möjligheterna till att anlägga en strandpromenad av hög kvalitet längs åns östra sida redovisas – hur ser nivåskillnaderna längs ån ut, hur kan släntning göras, promenadväg anläggas och ett parkrum skapas gentemot bebyggelse och bilparkeringar.

 

att inga parkeringar tillåts byggas på prickmark ut till tomtgräns ut mot ån då detta inverkar menligt på möjligheten att utforma ett trevligt och funktionellt promenadstråk

 

att förutsättningarna för en MKB utreds med hänsyn till närheten till ån, översvämningsrisker, geoteknik och konsekvenser av förslagen hantering av dagvatten etc.

Nyheter på Reservation Bo Klokområdet på Sågen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter