Reservation detaljplan Margaretahemmet

Reservation detaljplan Margaretahemmet

Miljöpartiet motsäger sig antagandet av detaljplanen. Framförallt för att flera oklarheter kvarstår i planen. Det hade varit bättre att dela upp ärendet så att skolan kunde tas i en egen plan, eftersom det brådskade att få fram den delen av planen.


Reservation avseende ärendet Detaljplan för Margaretahemmet, Särsta 38:4
KS 2016-05-23, KS 2016/358

 

Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna förslaget till Detaljplan för Margaretahemmet med hänvisning till MPs tidigare yttranden i Samhälls-utvecklingsnämnden och eftersom inga hänsyn tagits till vårt samrådsyttrande i ärendet.

 

 Miljöpartiet ställer sig bakom en varsam utveckling av Margarethahemmet. Det kan medföra att fler ges tillfälle att bo och verka i denna vackra miljö och ge de ekonomiska förutsättningar som krävs för att värna områdets höga natur- och kulturmiljövärden.  Vi anser också att det är bra att kommunen tagit ett helhetsgrepp på planeringen av området, men att processen har forcerats fram på olika sätt, bl.a. genom att överlåta till exploatören att få välja de konsulter som utfört den antikvariska konsekvensanalysen. I en situation av tidsnöd hade ett bättre alternativ varit att dela upp planeringsprocessen i olika steg, där utbyggnaden av skolan kunde ha beslutats först i en egen plan.

Föreslagen exploatering är mycket hög.  Därför är det anmärkningsvärt att behovet av friytor för skolan inte framgår av handlingarna. Det finns heller inga garantier för var ”Magasin-B” slutligen kommer att ligga, vilket riskerar en stor del av mark som normalt ligger inom strandskyddat område. Slutligen anser vi att den avverkning som olovligt skett inom detta område är beklaglig ochborde ha beaktats som ett ingångsvärde i planprocessen.

Rolf Samuelsson (MP)

Nyheter på Reservation detaljplan Margaretahemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter