Reservation Gredelby 150324

Reservation Gredelby 150324

Gredelby gamla skola behövs inte längre för skoländamål. Vad som ska hända med området är oklart. SUN har beslutat om en plan, dock utan att få reda på att kommunfastigheter avser sälja fastigheten. MP anser att SUN borde haft kännedom om detta då planuppdraget skrevs.
Reservation mot beslut avseende godkännande av detaljplan för Gredelby 4:33

Miljöpartiet yrkade i Kommunstyrelsens sammanträde på att ärendet skulle återremitteras till Samhällsutvecklingsnämnden (SUN) av olika skäl. Våra invändningar mot förslaget redovisas nedan.

En formell invändning är att beslutsunderlaget är otydligt vad avser de tomter som förslaget gäller.
I ärendemeningen anges förslaget gälla enbart tomten Gredelby 4:33, medan tjänsteskrivelsen resonerar om området som helhet och även föreslår åtgärder på den av kommunen ägda och kulturskyddade tomten Gredelby 9:1.

De föreslagna förändringarna av detaljplanen är av sådan principiell karaktär att de påverkar det till stor del kulturskyddade området som helhet. Då flera av de aktuella tomterna har byggnader som är k1 märkta så borde förslaget före beslut ha underställts en extern kulturmiljöbedömning, t.ex. av Upplandsmuseet. Museet har visserligen varit med i processen inledningsvis, men skulle som ett minimikrav ha kunnat få delta i en avstämning av slutresultatet.

För det tredje anser vi att förutsättningarna för detaljplaneförslaget ändrats mellan sammanträdet i SUN och i Kommunstyrelsen. Sedan sammanträdet i SUN har Kommunfastigheter deklarerat att man avser att sälja den kulturhistoriskt värdefulla tomten Gredelby 9:1, vilket sätter föreslagen planändring i ett nytt ljus. 

Vi är oroliga för att föreslagen detaljplan inte ger tillräckligt skydd för värdena på Gredelby 9:1 när bygglov nu med sannolikhet kommer att sökas. Enligt kulturmiljöprogrammet lyfts denna plats fram som en av Knivstas mest värdefulla kulturmiljöer. Vi anser därför att plankartan borde kompletteras med rivningsförbud för de k-märkta byggnaderna, samt att restriktioner även ska gälla för komplementbyggnaderna. Annars finns risk att denna miljö kan komma att förstöras.

Avslutningsvis vill Miljöpartiet markera att vi inte har någon principiell invändning mot att tillåta ny bebyggelse på detta område. Men vi har valt att reserveras oss mot beslutet i KS då vi anser att beslutsunderlaget för detaljplanen är otillfredsställande både formellt och sakligt och därför borde ha återremitterats till SUN.

Nyheter på Reservation Gredelby 150324

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter