Reservation rivning av arbetarbostaden

Reservation rivning av arbetarbostaden

Miljöpartiet vänder sig starkt emot en rivning av den före detta arbetarbostaden på Häradsvägen. Denna byggnad är den sista kvarvarande av sågverkets arbetarbostäder. Huset har varit i Uppsala och sedan Knivsta kommuns ägo sedan 1980-talet och så sent som 2008 har det varit bebott. 2010 skadades taket i samband med en mindre brand. En skada som enkelt kan åtgärdas.
En inventering utför av Upplandsmuseet 2013 visar att arbetarbostaden, trots att den påverkats av eftersatt underhåll och skadegörelse, har behållit sin ursprungliga karaktär. Enligt Upplandsmuseet har arbetarbostaden ett stort kulturhistoriskt värde som en tidstypisk representant för det tidiga 1900-talets industri- och stationssamhälle i Knivsta. Bostadshuset är ett välbevarat exempel på det förra sekelskiftets arbetarbostad och utgör den sista återstående byggnaden från tegel- och sågverksindustrin. Upplandsmuseet visar även i sin utredning hur en renovering av huset kan göras.
Så sent som 2013-09-26 antog Knivstas kommunfullmäktige ett kulturmiljöprogram där arbetarbostaden på Häradsvägen lyfts fram som en av 21 byggnader som anses särskilt viktiga att bevara då de utgör omistliga delar av Knivstas identitet. Detta berörs varken i denna tjänsteskrivelse eller i det underlag som kommunstyrelsen haft när man beslutat att ansöka om rivningslov. Varför ska vi ta fram ambitiösa kartläggningar och bevarandeprogram när vi som kommun sedan inte beaktar dem? Detta är djupt odemokratiskt och vaggar medborgarnas in i en falsk trygghet.
Naturligtvis är en upprustning av arbetarbostaden förenat med vissa kostnader. Att i dagsläget reparera taket skulle dock inte kosta mycket. Då skulle man i lugn och ro kunna hitta någon som är villig att rusta huset. Huset ligger centralt i Knivsta och vackert inbäddad i trädgård med blommande fruktträd, scilla och en gräsmatta full av krolliljor.
Att riva arbetarbostaden skulle innebära en stor förlust för Knivsta. Det är ytterst beklämmande är att ingen dialog inom kommunen eller med allmänheten förts om denna byggnads räddning och alternativa användning. Att kommunen låter en så pass värdefull byggnad förfalla så man sedan kan hävda att den måste rivas är ytterst allvarligt och måste uppmärksammas. Det är dessutom inte första gången Knivsta kommun agerar oansvarigt och historielöst. För sex år sedan revs disponentvillan trots att en byggnadsteknisk undersökning visat att byggnaden var i god kondition. Kommunen hade från ägaren JM dessutom skriftligen lovats huset för 1 kr. Kommunen bestämde ändå att bevilja rivningslov. Disponentvillan med sin lummiga trädgård skulle idag ha kunnat utgöra en fantastisk plats för ett café, turistinformation och museum mitt i den helt nya och täta stadsdelen Sågen.
Nu är Disponentvillan riven. Men arbetarbostaden kan med små medel rustas upp av kommunen, en ideell förening eller privatperson.

Sara Antell

Nyheter på Reservation rivning av arbetarbostaden

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter